Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2017.54

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Bartosza Kozaka (specjalność - nauczyciel przedmiotów zawodowych) ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:
1)
Mariola Świstowska-Goniacz - przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Ministra Środowiska;
2)
Barbara Jaśniewicz - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Ministra Środowiska;
3)
Jadwiga Szylak - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku;
4)
Anna Niewińska - ekspert w zakresie przedmiotów zawodowych, nauczyciel szkoły zawodowej;
5)
Anna Amelia Strumińska-Doktór - ekspert w zakresie pedagogiki, prawa pracy, nauczyciel akademicki.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).