Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2019.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli okresowej ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli okresowej ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) Przewodniczący - Edward Pyrzyński, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
2) Członek - Marta Makles, Kierownik Kancelarii Tajnej.
§  2. 
1.  Komisja przeprowadzi kontrolę okresową ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji poprzez sprawdzenie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentacji niejawnej.
2.  Do zadań Komisji w ramach kontroli okresowej informacji niejawnych i przestrzegania przepisów w ochronie tych informacji należy również sprawdzenie realizacji zadań związanych z:
1) zapewnieniem bezpieczeństwa osobowego;
2) ochroną fizyczną informacji niejawnych;
3) zapewnieniem ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.
§  3.  Komisja przeprowadzi czynności opisane w § 2 do dnia 30 września 2019 r.
§  4.  Z przeprowadzonej kontroli okresowej informacji niejawnych i przestrzegania przepisów ochrony tych informacji Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki do zatwierdzenia.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie 13 września 2019 r.