Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2018.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. poz. 1356) zarządza się, co następuje:
§  1.  W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie powołuje się komisję konkursową, w składzie:
1) Joanna Szczawińska - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, przewodniczący komisji;
2) Katarzyna Koszewska - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zastępca przewodniczącego komisji;
3) Marek Lewiński - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;
4) Anna Dakowicz-Nawrocka - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;
5) Jerzy Wiśniewski - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Warszawa - Śródmieście;
6) Maria Ziółek - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej -NSZZ "Solidarność" Komisji Międzyzakładowej nr 844 Pracowników Oświaty i Wychowania Warszawa - Śródmieście;
7) Agnieszka Pietryka - nauczyciel zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.