Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. - OpenLEX

Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2016.26

Akt indywidualny
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 12 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. poz. 1356) zarządza się, co następuje:
§  1.
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie powołuje się komisję konkursową, w składzie:
1)
Mirosław Sanek - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, przewodniczący komisji;
2)
Katarzyna Koszewska - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, zastępca przewodniczącego komisji;
3)
Jadwiga Parada - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;
4)
Anna Dakowicz-Nawrocka - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;
5)
Ewa Bielińska - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Warszawa - Śródmieście;
6)
Barbara Jurkowska - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - NSZZ "Solidarność" Komisji Międzyzakładowej nr 844 Pracowników Oświaty i Wychowania Warszawa - Śródmieście;
7)
Agnieszka Pietryka - nauczyciel zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tytył zmieniony obwieszczeniem w sprawie sprostowania błędu z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MEN.2016.28).