Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2012.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Na podstawie § 8 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie powołuje się komisję konkursową, w składzie:
1) Przewodniczący: Claudia Torres-Bartyzel - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej;
2) członkowie:
a) Anna Dakowicz-Nawrocka - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
b) Jacek Krawczyk - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
c) Jolanta Wach - przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
d) 1 Grażyna Wasilewska - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - NSZZ "Solidarność" Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Warszawa - Śródmieście,
e) Beata Michta - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Warszawa - Śródmieście,
f) Małgorzata Dotka - nauczyciel zatrudniony w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 2 lit. d) zmieniona przez § 1 zarządzenia nr 22 z dnia 11 września 2012 r. (Dz.Urz.MEN.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 września 2012 r.