Powołanie Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2004.4.21

Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2004 r.

DECYZJA Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwaną dalej "Komisją Przetargową", w następującym składzie:

1) przewodniczący - Sławomir Brodziński;

2) zastępca przewodniczącego - Ewa Bałchanowska;

3) członkowie - Piotr Szewczyk,

- Wacława Jagielska;

4) sekretarz - Aneta Rogowska.

§  2.
Szczegółowe zadania Komisji Przetargowej, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym, stanowiący załącznik do decyzji.
§  3.
Traci moc decyzja nr 24 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 8).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRACY KOMISJI DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WYŻSZYM URZĘDZIE GÓRNICZYM

§  1.
Komisja do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwana dalej "Komisją Przetargową", działa w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  2.
Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej "zamówieniem", oraz do badania i oceny ofert.
§  3.
1.
Komisja Przetargowa ma charakter stały.
2.
Pracami Komisji Przetargowej kieruje jej przewodniczący.
3.
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
odebranie od członków Komisji Przetargowej oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
2)
wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji Przetargowej oraz ich prowadzenie;
3)
informowanie kierownika zamawiającego o zaistniałych problemach związanych z pracami Komisji Przetargowej w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
4.
Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia prowadzi sekretarz Komisji Przetargowej.
§  4.
Komisja Przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego:
1)
propozycje wyboru trybu postępowania;
2)
propozycje wykluczenia wykonawcy;
3)
propozycje odrzucenia oferty;
4)
propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty;
5)
wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.
§  5.
Publicznego otwarcia ofert dokonuje co najmniej 2 członków Komisji Przetargowej.
§  6.
1.
Komisja Przetargowa działa w składzie co najmniej 3 osób.
2.
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Przetargowej.
§  7.
Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Przetargowej, może powołać biegłych.