Powołanie Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2003.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2003 r.

DECYZJA Nr 24
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) przewodniczący- dr inż. Sławomir Brodziński

Dyrektor Generalny

Wyższego Urzędu

Górniczego;

2) zastępca

przewodniczącego

- mgr Piotr Szewczyk

Naczelnik Wydziału

Administracyjno-Gospodarczego

i Transportu w Biurze

Administracyjno-Budżetowym

Wyższego Urzędu

Górniczego;

3) członkowie- mgr Ewa Bałchanowska

Główny Księgowy

Wyższego Urzędu

Górniczego,

- mgr inż. Antoni Ficek

główny specjalista

w Departamencie

Ochrony Środowiska

i Gospodarki Złożem

Wyższego Urzędu

Górniczego,

- mgr Wacława Jagielska

radca prawny

w Departamencie

Prawnym i Integracji

Europejskiej Wyższego

Urzędu Górniczego;

4) sekretarz- mgr Aneta Rogowska

specjalista w Biurze

Administracyjno-Budżetowym

Wyższego Urzędu

Górniczego.

§  2.
Do zadań Komisji należy dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, a w szczególności w zakresie:
1)
zgodności udzielanych zamówień z zasadami i trybami postępowań określonymi w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych;
2)
ustalania i dokonywania wyboru trybu postępowania dla każdego zamówienia publicznego;
3)
opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie przetargowym;
4)
dokonywania oceny przedstawionych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
§  3.
Szczegółowe zadania Komisji, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  4.
Traci moc decyzja nr 38 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 26).
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.