Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2019.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji do likwidacji elektronicznych nośników informacji niejawnych w Państwowej Agencji Atomistyki

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję do fizycznej likwidacji elektronicznych nośników informacji niejawnych, zwaną dalej "komisją", w składzie:
1) Przewodniczący - Edward Pyrzyński, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
2) Członkowie:
a) Marta Makles - kierownik Kancelarii Tajnej,
b) Mirosław Młyńczak - informatyk.
§  2.  Przedmiotem likwidacji elektronicznych nośników informacji niejawnych są dwa bezpieczne stanowiska komputerowe, które utraciły certyfikaty do dalszego użytkowania, znajdujące się w Kancelarii Tajnej:
1) System Niejawny TEMPEST - "Tajne";
2) System Niejawnej Poczty Internetowej OPAL - "Zastrzeżone".
§  3.  Komisja przed fizycznym zniszczeniem elektronicznych nośników informacji niejawnych dokona wymontowania pamięci RAM i dysków twardych z obudowy systemów oraz określi sposób fizycznego ich niszczenia dający pewność nieodzyskania żadnych informacji, zgodny z zaleceniami ABW, o których mowa w § 16 i § 17 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. poz. 948), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 i 730) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
§  4. 
1.  Po przeprowadzeniu fizycznego zniszczenia komisja sporządza w dwóch egzemplarzach Protokół zniszczenia elektronicznych nośników informacji niejawnych i przedstawia go do zatwierdzenia Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki.
2.  Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz kierownik Kancelarii Tajnej otrzymują po jednym egzemplarzu protokołu, o którym mowa w ust. 1, w celu dokonania zmian w ewidencji oraz archiwizacji.
§  5.  Pozostałe elementy bezpiecznych stanowisk komputerowych, o których mowa w § 2, komisja przekaże do Wydziału Administracyjnego w Departamencie Budżetowo-Organizacyjnym w celu dalszego zagospodarowania lub zniszczenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.