Powołanie Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2014.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2014
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 i 829 oraz z 2014 r. poz. 486, 805 i 915), w związku z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do dokonania oceny i wydzielenia do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej w składzie:
1)
Małgorzata Wojtal-Białaszewska - Przewodniczący Komisji;
2)
Katarzyna Klimowicz-Bulela - zastępca Przewodniczącego Komisji;
3)
Agnieszka Wierchowiec - Członek Komisji;
4)
Hanna Siembida - Członek Komisji;
5)
Anna Brzezińska-Rybicka - Członek Komisji;
6)
Renata Strachowska - Członek Komisji;
7)
Barbara Bijata - Członek Komisji;
8)
Adam Suchenek - Członek Komisji.
§  2.
Komisja sporządzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie, nieprzydatnej do celów praktycznych, dla której upłynęły terminy przechowywania, w tym dokumentacji wytworzonej przez byłe Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz dokumentacji Bc.
§  3.
Dwóch członków Komisji, po uzyskaniu zgody Archiwum Akt Nowych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekaże akta do zniszczenia.
§  4.
1.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.
2.
Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)
organizowanie prac Komisji;
2)
reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
3)
czuwanie nad sprawnym wypełnianiem zadań i wydawanie z tego tytułu wiążących poleceń pozostałym członkom Komisji.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.