Powołanie komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. - OpenLEX

Powołanie komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2020.8

Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie powołania komisji aukcyjnej do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. poz. 1467) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W celu realizacji kompetencji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie przeprowadzenia aukcji na rezerwacje częstotliwości, powołuje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej Komisję aukcyjną do przeprowadzenia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej, zwana dalej

"Komisją Aukcyjną", w składzie:

1)
Przewodniczący Komisji Aukcyjnej - Wioletta Pilipiec;
2)
Zastępca Przewodniczącego Komisji Aukcyjnej - Piotr Błaszczyk;
3)
Zastępca Przewodniczącego Komisji Aukcyjnej - Iwona Różyk-Rozbicka;
4)
członkowie Komisji Aukcyjnej:
a)
Konrad Bródka,
b)
Jacek Gola,
c)
Agata Markowska,
d)
Michał Patoleta,
e)
Hubert Szymczyk,
f)
Paweł Wodziński.
§  2. 
Tryb pracy Komisji Aukcyjnej określają przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.
§  3. 
Obsługę administracyjno-biurową Komisji Aukcyjnej zapewnia sekretariat Departamentu Częstotliwości.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.