Nowość Powołanie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji na lata 2023-2026.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2023.5.82

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2023 r.

DECYZJA Nr 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Kolegium Lasów Państwowych w kadencji na lata 2023-2026

GD.O.000.1.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania, o którym mowa w § 9 tego Statutu 3  - ustalam, co następuje:

§  1.  4
 Powołuję Kolegium Lasów Państwowych, zwane dalej "Kolegium LP", w następującym składzie:

Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i zastępcy:

-
Bartosz Michał Bazela - p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile;
-
Łukasz Maciejunas - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku;
-
Bartłomiej Obajtek - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku;
-
dr inż. Dariusz Pieniak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi;
-
Adam Roczniak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie;
-
Marek Roman - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie;
-
Damian Sieber - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
-
Marek Szary - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu;
-
Paweł Szczygieł - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
-
dr inż. Mirosław Waniewski - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
-
dr. inż. Andrzej Konieczny - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Nadleśniczowie i zastępcy:
-
Andrzej Czerepko - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Drygały;
-
Jerzy Derlicki - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka;
-
Marcin Fischer - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie;
-
Mateusz Garbacz - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Radoszyce;
-
Piotr Gołembiewski - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Knyszyn;
-
Robert Gorzelak - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Herby;
-
Józef Legutko - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Gorlice;
-
Jacek Liziniewicz - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Gostynin;
-
Marcin Majchrzak - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Tuczno;
-
Damian Rant - Zastępca Nadleśniczego, Nadleśnictwo Czerwony Dwór;
-
Barbara Widerska - Nadleśniczy, Nadleśnictwo Zaporowo.

Leśniczowie:

-
Lech Antkowiak - Leśniczy, Nadleśnictwo Myślibórz;
-
Olgierd Jabłoński - Leśniczy ds. łowieckich, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka;
-
Łukasz Sawiński - Leśniczy, Nadleśnictwo Cisna;
-
Lech Serwotka - Leśniczy, Nadleśnictwo Olsztynek;
-
Piotr Słoka - Leśniczy, Nadleśnictwo Barycz;
-
Tomasz Szołtysek - Leśniczy, Nadleśnictwo Brynek.

Inne stanowiska:

-
Adrian Bąk - Starszy Specjalista Służby Leśnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu;
-
Honorata Galczewska - Naczelnik Wydziału Promocji, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu;
-
Dariusz Główka - Inżynier nadzoru, Nadleśnictwo Lądek Zdrój;
-
Michał Gzowski - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
-
Dariusz Kowalewski - Inżynier nadzoru, Nadleśnictwo Starogard;
-
Roman Kwapuliński - Inżynier nadzoru, Nadleśnictwo Rybnik;
-
Marek Mróz - Rzecznik Prasowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Przedstawiciele nauki:

-
prof. dr hab. Stanisław Drozdowski - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
-
prof. dr hab. Roman Gornowicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
-
prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;
-
dr hab. Magdalena Larska - prof. PIWet-PIB Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy;
-
prof. dr hab. Piotr Łakomy - Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
-
prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk;
-
prof. dr hab.Marcin Pietrzykowski - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
-
prof. dr hab. Pasquale Policastro - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński;
-
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
-
prof. dr hab.Janusz Sowa - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
-
prof. dr hab. Maciej Skorupski - Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczyw Poznaniu;
-
dr hab. inż. Roman Wójcik - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przedstawiciele organizacji społecznych, ekologicznych, zawodowych i innych:

-
Jacek Cichocki - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność";
-
dr inż. Janusz Dawidziuk - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego;
-
Hubert Durczak - Dyrektor ds. Zakupów, Kronospan Szczecinek sp. z o.o.;
-
Robert Głodowski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta;
-
dr inż. Marcin Gołębiowski - Klub Biegających Leśników;
-
dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody;
-
Zbigniew Kuszlewicz - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność";
-
dr inż. Paweł Lisiak - Łowczy Krajowy Polski Związek Łowiecki;
-
Piotr Nalewajek - Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani;
-
Robert Nowacki - Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku;
-
Izabela Pigan - Prezes Stowarzyszenia Kobiet Lasu
-
Karol Podgórski - Dyrektor Lasów MiejskichWarszawa
-
Tomasz Podsiedlik - Przewodniczący ds. Lasów Państwowych Krajowego Sekretariatu Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność" - 80;
-
Zygmunt Stanula - Wiceprezes Zarządu Stelmet S.A.;
-
Jarosław Szałata - Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP;
-
Krystyna Szyszko - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr. hab. Jana Szyszko;
-
Katarzyna Szyszko-Podgórska - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr. hab. Jana Szyszko;
-
Józef Urbanek - Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa;
-
Jan Walaszek - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego;
-
Przemysław Włodek - Prezes Rady Fundacji "Pomoc Leśnikom";
-
Ewa Jedlikowska - Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
§  2. 
Kolegium LP jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  3. 
Do właściwości Kolegium LP należy wydawanie - adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - opinii doradczych w następujących sprawach:
-
perspektywicznych planów rozwoju Lasów Państwowych i polityki Lasów Państwowych;
-
projektu planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych;
-
zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach Państwowych;
-
raportu o stanie lasów;
-
innych spraw, w których Dyrektor Generalny Lasów Państwowych uzna za konieczne zasięgnąć opinii Kolegium.
§  4. 
Zasady działania oraz tryb pracy Kolegium LP określa regulamin Kolegium Lasów Państwowych.
§  5. 
Kadencja Kolegium LP trwa przez okres lat trzech, począwszy od wejścia decyzji w życie.
§  6. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) stanowi, że: "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że: "W wykonaniu zadań określonych przez ustawę o lasach oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych".
3 § 9 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że: "Przy Dyrektorze Generalnym działa Kolegium Lasów Państwowych, będące organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego 2. Członków Kolegium na okres 3 lat powołuje Dyrektor Generalny spośród: 1) przedstawicieli nauki, 2) przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji społeczno-zawodowych, działających leśnictwie oraz w ochronie przyrody, 3) dyrektorów regionalnych, 4) nadleśniczych i kierowników zakładów, 5) leśniczych, 6) innych osób. 3. Dyrektor Generalny przedstawia Kolegium dla wyrażenia opinii projekty: 1) perspektywicznych planów rozwoju Lasów Państwowych i polityki Lasów Państwowych, 2) planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych, 3) zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach Państwowych, 4) raportu o stanie lasów oraz inne sprawy, w których uzna za konieczne zasięgnąć opinii Kolegium. 4. Zasady działania Kolegium oraz tryb prowadzenia obrad określa regulamin Kolegium ustalony, na wniosek Kolegium, przez Dyrektora Generalnego."
4 § 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 49 z dnia 13 kwietnia 2023 r. (B.I.LP.2023.5.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 kwietnia 2023 r.