Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Kapituły Konkursu do spraw oceny wniosków o przyznawanie certyfikatu Znaku Jakości

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Kapitułę Konkursu, zwaną dalej "Kapitułą", do spraw oceny wniosków o przyznawanie certyfikatu Znaku Jakości, w ramach projektu pn. "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego".
2.  Kapituła jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", odpowiedzialnego za wybór Laureatów Konkursu oraz podejmowanie decyzji o przyznaniu Znaku Jakości.
§  2.  Do zadań Kapituły należy w szczególności:
1) przeprowadzanie postępowania konkursowego;
2) ocena wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości;
3) przekazanie Ministrowi listy podmiotów rekomendowanych do przyznania certyfikatu Znaku Jakości w ramach danej edycji Konkursu wraz z protokołami z posiedzeń Kapituły oraz pełną dokumentacją konkursową.
§  3. 
1.  W skład Kapituły wchodzą:
1) 1  przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie;
2) zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
3) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
4) przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego - partnera projektu pn. "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego";
5) przedstawiciel Europejskiego Domu Spotkań - Fundacja Nowy Staw - instytucji wsparcia ekonomii społecznej, partner projektu pn. "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego";
6) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie od 3 do 5 osób będący przedstawicielami:
a) administracji rządowej,
b) jednostek samorządu terytorialnego,
c) podmiotów ekonomii społecznej, o których mowa w projekcie wskazanym w § 1 ust. 1.
2.  Członków Kapituły powołuje Minister.
§  4. 
1.  Minister odwołuje członka Kapituły:
1) na jego wniosek;
2) w przypadku skazania członka Kapituły prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) w przypadku rażącego naruszenia przez członka Kapituły Regulaminu Prac Kapituły;
4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Kapituły z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
2.  Członek Kapituły może zostać odwołany przez Ministra również w innych uzasadnionych przypadkach.
3.  W miejsce odwołanego członka Kapituły, Minister może powołać nowego członka Kapituły.
§  5. 
1.  Do obowiązków przewodniczącego w szczególności należy:
1) kierowanie pracami Kapituły;
2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Kapituły;
3) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Kapituły.
2.  Przewodniczący może korzystać z głosu doradczego ekspertów do spraw certyfikacji, a także doradców wybranych spośród osób posiadających wiedzę merytoryczną i doświadczenie dające gwarancję rzetelnego pełnienia funkcji oraz zlecać przygotowanie odpowiednich ekspertyz, raportów oraz innych opracowań.
3.  Przewodniczący przy wykonywaniu swoich zadań korzysta z pomocy sekretarza.
4.  W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca przewodniczącego.
§  6.  Do obowiązków sekretarza należy:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kapituły;
2) dokumentowanie obecności członków Kapituły na posiedzeniach Kapituły;
3) przechowywanie dokumentacji;
4) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji związanych z działalnością Kapituły.
§  7. 
1.  Członkom Kapituły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 lit. c oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 2, za udział w pracach Kapituły przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2.  2  Wydatki, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków budżetu Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa lub środków budżetu projektu pozakonkursowego pn. "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.
§  8. 
1.  Kapituła obraduje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2.  Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Kapituły posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3.  Kapituła pracuje w oparciu o Regulamin Prac Kapituły, o którym mowa w § 9 ust. 1.
4.  Członkowie Kapituły za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
§  9. 
1.  Kapituła podejmuje na pierwszym posiedzeniu uchwałę przyjmującą Regulamin Prac Kapituły określający szczegółowe zasady i tryb działania Kapituły.
2.  Uchwała Kapituły o przyjęciu Regulaminu Prac Kapituły, jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Kapituły.
§  10.  Obsługę Kapituły zapewnia sekretariat Kapituły prowadzony przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2019.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.
2 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9 z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2019.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 2019 r.