Powołanie Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji. - OpenLEX

Powołanie Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.7

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Kapituły Dorocznych Nagród Ministra oraz Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) oraz w związku z § 3 i § 6 zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Kapitułę Dorocznych Nagród Ministra, w której skład wchodzą:
1)
dr Zina Jarmoszuk Dyrektor

Departamentu

Mecenatu Państwa

MKiDN;

2)
Piotr Majewski Zastępca Dyrektora

Departamentu

Dziedzictwa

Narodowego MKiDN;

3)
Krzysztof Dudek Dyrektor Narodowego

Centrum Kultury;

4)
Grzegorz Gauden Dyrektor Instytutu

Książki w Krakowie;

5)
prof. Tadeusz Kowalski Dyrektor Filmoteki

Narodowej

w Warszawie;

6)
Michał Merczyński Dyrektor Narodowego

Instytutu

Audiowizualnego;

7)
Maciej Nowak Dyrektor Instytutu

Teatralnego

im. Zbigniewa

Raszewskiego

w Warszawie;

8)
Agnieszka Odorowicz Dyrektor Polskiego

Instytutu Sztuki

Filmowej;

9)
Paweł Potoroczyn Dyrektor Instytutu

Adama Mickiewicza;

10)
Andrzej Kosowski Dyrektor Instytutu

Muzyki i Tańca

w Warszawie;

11)
Kazimierz Monkiewicz p.o. Dyrektora

Narodowego Instytutu

Fryderyka Chopina;

12)
Ewa Brzostowska Sekretarz Komisji,

Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa

Narodowego.

§  2.
Powołuje się Kapitułę Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji, w której skład wchodzą:
1)
Jacek Weksler Podsekretarz Stanu

w MKiDN;

2)
dr Zina Jarmoszuk Dyrektor

Departamentu

Mecenatu Państwa

MKiDN;

3)
Piotr Majewski Zastępca Dyrektora

Departamentu

Dziedzictwa

Narodowego MKiDN;

4)
Krzysztof Dudek Dyrektor Narodowego

Centrum Kultury;

5)
Agnieszka Odorowicz Dyrektor Polskiego

Instytutu Sztuki

Filmowej;

6)
dr Hanna Wróblewska Dyrektor "Zachęty"

Narodowej Galerii

Sztuki;

7)
prof. Antoni Wit Dyrektor Filharmonii

Narodowej

w Warszawie;

8)
Jan Englert Dyrektor Teatru

Narodowego;

9)
Barbara Borys-Damięcka Prezes Stowarzyszenia

Dyrektorów Teatrów;

10)
Ewa Leśniak Wiceprezes Związku

Artystów Scen

Polskich;

11)
Marek Goliszewski Prezes Business

Centre Club;

12)
Irmina Recka-Wyżga Sekretarz Komisji,

Narodowe Centrum

Kultury.

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.