Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.432

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 374/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania strategii osiągnięcia zdolności w zakresie zintegrowanej (warstwowej) obrony powietrznej (przeciwlotniczej i przeciwrakietowej) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Inspektorat Uzbrojenia

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. a) i b), pkt 8 lit. a) i b) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z potrzebą modernizacji obrony przeciwlotniczej oraz pozyskania zdolności w zakresie obrony przeciwrakietowej:

1. Powołuje się Interdyscyplinarny Zespół Zadaniowy do spraw opracowania strategii osiągnięcia zdolności w zakresie zintegrowanej (warstwowej) obrony powietrznej (przeciwlotniczej i przeciwrakietowej) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W skład Interdyscyplinarnego Zespołu Zadaniowego wchodzą:
1) Przewodniczący - Zastępca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia;
2) Zastępca Przewodniczącego - Szef Szefostwa Obrony Przeciwlotniczej;
3) Członkowie Zespołu - osoby wyznaczone w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji przez:
a) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,
c) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
d) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,
e) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
f) Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
g) Szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
h) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
i) Szefa Szefostwa Obrony Przeciwlotniczej,
j) Dowódcę Wojsk Lądowych,
k) Dowódcę Sił Powietrznych,
l) Dowódcę Marynarki Wojennej,
m) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
n) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
- z kierowanych przez nich komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
3. Podsekretarz Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji może zaprosić do prac Zespołu Zadaniowego przedstawicieli innych instytucji według potrzeb.
4. Zespół Zadaniowy realizuje zadania związane w szczególności z:
1) oceną uwarunkowań pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej;
2) określeniem potencjalnych możliwości współpracy międzynarodowej przy zaangażowaniu krajowego potencjału przemysłu zbrojeniowego;
3) oceną krajowych możliwości w zakresie modernizacji obrony przeciwlotniczej;
4) opracowaniem stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie kierunków modernizacji obrony przeciwlotniczej i pozyskania zdolności do obrony przeciwrakietowej;
5) opracowaniem rekomendacji w zakresie sposobu pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej (projekt międzynarodowy, prace rozwojowe, zakup gotowych rozwiązań) w oparciu o Wymagania Operacyjne oraz zweryfikowane Pełne Studium Wykonalności.
5. Interdyscyplinarny Zespół Zadaniowy rozpocznie pracę od dnia 26 listopada 2012 r.
6. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego składa meldunki z działalności Zespołu, w formie protokołu z posiedzenia Zespołu, do Podsekretarza Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji.
7. Przewodniczący Zespołu Zadaniowego przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej, za pośrednictwem Podsekretarza Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji, po rozpatrzeniu sprawy przez Radę Uzbrojenia w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. projekt strategii osiągnięcia zdolności w zakresie zintegrowanej (warstwowej) obrony powietrznej (przeciwlotniczej i przeciwrakietowej) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.