Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiI.2005.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2005
MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI
z dnia 10 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 26 sierpnia 2005 r. do dnia 31 lipca 2008 r. Interdyscyplinarny Zespół do spraw Współpracy z Zagranicą, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
opiniowanie wniosków o dofinansowanie projektów będących częścią programów Unii Europejskiej albo innych programów międzynarodowych, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, oraz działalność wspomagającą uczestnictwo w tych programach, pod kątem zgodności z priorytetami nauki polskiej, a także propozycje dotyczące wysokości dofinansowania z budżetu nauki;
2)
ocena wniosków i rekomendacja wysokości dofinansowania działalności Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) oraz sieci punktów kontaktowych Programów Ramowych Unii Europejskiej z budżetu nauki;
3)
ocena wniosków o dofinansowanie projektów badawczych specjalnych będących częścią programów międzynarodowych, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych oraz przedstawianie propozycji dotyczących wysokości przyznanych środków finansowych;
4)
opiniowanie raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów, o których mowa w pkt 1 i 3, oraz z działalności Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) i sieci punktów kontaktowych Programów Ramowych Unii Europejskiej;
5)
rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie środków finansowych na opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych;
6)
opiniowanie dokumentów dotyczących współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą;
7)
ocena wniosków o zmianę umów w drodze aneksów.
§  3. 1
W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Janina Jóźwiak

Członkowie: - Andrzej Białynicki-Birula

- Ryszarda Chazan

- Maria Kamińska

- Małgorzata Kossut

- Marek Lewandowski

- Bolesław Mazurek

- Jarosław Mizera

- Wojciech Nawrocik

- Anna Piotrowska

- Ludomir Ślusarski

- Marek Zirk-Sadowski

Sekretarz - Ewa Madej-Popiel.

§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz ustala wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2.
Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później, niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
§  5.
Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  6.
1.
Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
2. 2
Zespół przedstawia swoje opinie i oceny w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 1-5 i 7 właściwej komisji Rady Nauki.
3. 3
Szczegółowe zasady działania Zespołu określa Regulamin pracy Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Współpracy z Zagranicą.
§  7.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu. W protokole zamieszcza się treść opinii Zespołu.
§  8. 4
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Spraw Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Nr 7/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 22).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 9/2006 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 9/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.1.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lutego 2008 r.

2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9/2006 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2006 r.
3 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 9/2006 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2006 r.
4 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 9/2006 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MNiSW.06.1.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2007 r. (Dz.Urz.MNiSW.07.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 2007 r.