Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 2 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej, zwany dalej "Zespołem".
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) doradzanie, przedstawianie propozycji i udzielanie pomocy eksperckiej Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanemu dalej "ministrem" w zakresie działań dotyczących polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Unii Europejskiej, udziału Polski w inicjatywach i przedsięwzięciach dużych infrastruktur badawczych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej, w tym Forum Europejskiej Strategii dla Infrastruktur Badawczych (ang. ESFRI);
2) opiniowanie dokumentów o znaczeniu programowym i strategicznym dotyczących polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Unii Europejskiej;
3) proponowanie i opiniowanie rozwiązań administracyjno-prawnych dotyczących współpracy z instytucjami i agendami Unii Europejskiej w zakresie unijnej i międzynarodowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej;
4) proponowanie i opiniowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie liczby obywateli polskich, w tym ekspertów narodowych, zatrudnianych w unijnych i międzynarodowych instytucjach i agendach, związanych z badaniami naukowymi i innowacyjnością;
5) udzielanie pomocy eksperckiej w pracach mających na celu określenie zapotrzebowania na nową infrastrukturę badawczą w Polsce w ciągu następnych 5-20 lat, w szczególności opracowanie strategii budowy ważnych krajowych infrastruktur badawczych (tzw. mapy drogowej polskiej infrastruktury badawczej);
6) opiniowanie kierowanych do ministra wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez polskich badaczy związanych z budową i wykorzystaniem zagranicznych, unijnych i międzynarodowych urządzeń badawczych.
§  3. 1 W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Jerzy Duszyński;
2) wiceprzewodniczący:
a) Andrzej Białas,
b) Zbigniew Galus;
3) członkowie:
a) Jerzy Brzeziński,
b) Dariusz Drewniak,
c) Adam Dubin,
d) Henryk Górecki,
e) Ryszard Maciejewski,
f) Agnieszka Ratajczak,
g) Michał Szulczewski,
h) Zofia Szweykowska-Kulińska,
i) Maciej Zabel;
4) 2 sekretarz - Agnieszka Mierzyńska.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, oraz ustala projekt porządku obrad i wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2. Przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później, niż na siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3.
§  5. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu czynności, o których mowa w § 4 i 7 podejmuje odpowiednio wiceprzewodniczący wskazany przez przewodniczącego Zespołu.
§  6.
1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów.
2. Zespół przedstawia opinie w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 6 właściwej komisji Rady Nauki.
§  7.
1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się treść opinii i ustaleń powziętych przez Zespół.
§  8. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Zespół może tworzyć grupy tematyczne.
§  9. Pracą grup tematycznych kieruje przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  10. Pisemne opinie grup tematycznych wraz z uzasadnieniem, po zaopiniowaniu przez Zespół w trybie przewidzianym w § 6 ust. 1 i podpisaniu przez Przewodniczącego Zespołu, stają się opiniami Zespołu.
§  11. Do organizacji pracy grup tematycznych stosuje się odpowiednio § 4, § 6 ust. 1, § 7 i § 12.
§  12. 3 Obsługę Zespołu zapewnia Departament Spraw Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Nr 7/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 15 lutego 2005 w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 22 oraz Dz. Urz. MEiN Nr 1, poz. 11).
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 38 z dnia 4 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.4.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2008 r.
2 § 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 57/2008 z dnia 6 października 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.4.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2008 r.
3 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 57/2008 z dnia 6 października 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.4.78) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 października 2008 r.