Powołanie i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 -Turystyka... - OpenLEX

Powołanie i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 -Turystyka w 2014 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.29

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 -Turystyka w 2014 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych przez Departament Turystyki w 2014 roku, zwaną dalej "Komisją".
2.
Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu.
§  2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji - Maria Napiórkowska;
2)
Członkowie Komisji:
a)
Ewa Bąk-Filipek,
b)
Karol Biedrzycki,
c)
Dominik Borek,
d)
Tomasz Dzieńdziura,
e)
Wojciech Ejmont,
f)
Hanna Maria Jakonowska,
g)
Anna Kołtan,
h)
Katarzyna Korycka-Fuhrmann,
i)
Elżbieta Kwiatkowska,
j)
Katarzyna Laskowska,
k)
Ewelina Macierzyńska-Szwaja,
l)
Beata Muchowska,
m)
Olga Piekarzewska,
n)
Katarzyna Podhorodecka,
o)
Maciej Rosiński,
p)
Sławomir Skrzydlewski,
q)
Iwona Szałkowska,
r)
Karolina Szuppe,
s)
Joanna Tomczak,
t)
Rafał Wilczkowski,
u)
Elżbieta Wyrwicz,
v)
przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,
w)
przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
§  3.
Komisja prowadzi prace na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Komisja składa się z Przewodniczącego oraz członków, powołanych spośród pracowników Departamentu Turystyki, którzy pełnią przedmiotowe zadanie w ramach swoich obowiązków służbowych.

2. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel wskazany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, dalej jako "POT", wskazany przez Prezesa POT.

3. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

4. Pracom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje upoważniony przez niego członek Komisji.

6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2014, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.

7. Przewodniczący Komisji wyznacza 3 członków Komisji do dokonania oceny formalnej wszystkich złożonych ofert.

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferty, Komisja wzywa do uzupełnienia podmioty składające oferty, w szczególności do przedłożenia:

1) obowiązującego statutu podmiotu składającego ofertę;

2) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku ze strony internetowej wyciągu z KRS;

3) oświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;

4) oświadczenia, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danego podmiotu składającego ofertę i do reprezentowania tego podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

5) umowy pomiędzy podmiotami składającymi ofertę - w przypadku oferty wspólnej;

6) oświadczenia wskazującego czy podmiot składający ofertę jest bądź nie jest "Zamawiającym" w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

9. Oceny merytorycznej każdej oferty dokonuje 3 członków Komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, którzy uwzględniają analizę i ocenę dofinansowanych zadań publicznych w latach ubiegłych. Wynik ostateczny stanowi średnia arytmetyczna z 3 ocen.

10. Dla każdej oferty zostanie sporządzony Protokół oceny oferty. Wzór Protokołu oceny oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej.

11. Z prac Komisji zostanie sporządzony Protokół zbiorczy zawierający wykaz podmiotów, których oferty zostały rekomendowane do realizacji, nie zostały rekomendowane do realizacji, zostały umieszczone na liście rezerwowej lub zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Wzór Protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej.

12. Przewodniczący Komisji przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, a następnie właściwemu członkowi kierownictwa resortu, upoważnionemu do wykonywania uprawnień i obowiązków dysponenta części budżetowej w zakresie części 40 Turystyka, do rozpatrzenia przedstawionych propozycji.

13. Właściwy członek kierownictwa resortu, po rozpatrzeniu przedstawionych w Protokole zbiorczym propozycji, zatwierdza wyniki konkursu.

14. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez właściwego członka kierownictwa resortu, wykazy zostają opublikowane na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce "Turystyka" do dnia 13 lutego 2014 r.

15. Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2014.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

na zadania z zakresu turystyki realizowane w ramach dotacji celowych w 2014 roku

Nr oferty DT- Nr ..........

1. Nazwa Wnioskodawcy

........................................

adres: .............

2. Nazwa zadania - przedsięwzięcia

A. Ocena formalna

L.p.Wymogi formalnespełnianie spełnianie dotyczy
1Przygotowanie i złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2Złożenie oferty zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu o konkursie.
3Uwzględnienie turystyki lub krajoznawstwa w celach statutowych bądź w zadaniach wnioskującego podmiotu.
4Dołączenie obowiązującego statutu wnioskującego
5Dołączenie obowiązującego odpisu z KRS lub wydruku ze strony internetowej wyciągu z KRS.
6Złożenie na ofercie podpisów wraz z imienną pieczątką osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny osoby upoważnionej i umocowanie osób go reprezentujących.
7Wymagany wkład osobowy w wysokości maksymalnie 10% kosztów całkowitych zadania.
8Wymagany wkład własny finansowy w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych zadania.
9Zakres merytoryczny zadania zgodny z priorytetami na rok 2014 wskazanymi w Ogłoszeniu o konkursie.
10Termin realizacji zadania zgodny z terminem wskazanym w Ogłoszeniu o konkursie.
11Zachowanie wymogu ilości min. 200 uczestników w imprezie krajoznawczo-turystycznej.
12Okres działalności wnioskującego podmiotu wynosi minimum 3 lata; w przypadku Lokalnych Organizacji Turystycznych minimum 1 rok.
13Dołączenie umowy pomiędzy podmiotami składającymi wniosek o realizację zadania
14Dołączenie oświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji.
15Dołączenie oświadczenia potwierdzającego, że osoby uprawnione do dysponowania środkami wnioskującego podmiotu i do reprezentowania tego podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
16Dołączenie oświadczenia wskazującego czy wnioskujący podmiot jest bądź nie jest "Zamawiającym" w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Zadanie / przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Komisję jako:

Spełniające wymogi formalne / Niespełniające wymogów formalnych

Podpisy członków Komisji odpowiedzialnych za ocenę formalną:

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

UWAGI:

B. Ocena merytoryczna

L.p.KRYTERIAMax liczba pktLiczba pkt oceny
1Charakterystyka zadania.15
2Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków.10
3Opis grup adresatów zadania publicznego.5
4Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób jego realizacji.15
5Miejsce realizacji zadania publicznego.5
6Opis poszczególnych działań.15
7Harmonogram planowanych działań.5
8Zakładane rezultaty realizacji zadania.10
9Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania wraz ze źródłami ich finansowania.10
10Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego.5
11Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).5
RAZEM100

Krótkie uzasadnienie oceny:

Podpis członka Komisji dokonującego oceny

merytorycznej: ................................................

WYNIK OSTATECZNY: .................... pkt (średnia arytmetyczna z 3 ocen)

Wartość zadania:

koszt całkowity ........................ zł,

wnioskowana dotacja MSiT ............................. zł,

przyznana dotacja .............................. zł.

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ ZBIORCZY

Departament Turystyki

z dnia..................

z oceny formalno-merytorycznej Komisji Konkursowej

INFORMACJE OGÓLNE
Zarządzenie powołujące Komisję KonkursowąZarządzenie Ministra Sportu i Turystyki nr .... z dnia .......... r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych przez Departament Turystyki w 2014 roku.

Nazwa konkursuOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na 2014 rok
Struktura środków finansowych przeznaczona na dotacje w konkursie
Łączna kwota środków finansowych objętych konkursem -......... zł.
Część 40 dział 630 rozdz. 63003 § 2810, 2820, 2830 - ........... zł
Suma zaproponowanych dotacjiOgółem pozostało do rozdysponowania
Struktura zaopiniowanych ofert
Łączna liczba złożonych w konkursieLiczba ocenionych pozytywnieLiczba odrzuconych przy ocenie merytorycznejLiczba odrzuconych przy ocenie formalnej
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY REKOMENDOWANE DO REALIZACJI
Lp.Nr oferty /wnioskuNazwa podmiotuNazwa zadania (tytuł/nazwa programu)Lp. z oceny merytorycznejPozycja planuParagrafPropozycja dofinansowania (w zł)Minister Sportu i Turystyki zmiana wysokości dotacji (w zł)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMA
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY NIE ZOSTAŁY REKOMENDOWANE DO REALIZACJI
Lp.Nr oferty/wnioskuNazwa zadania (tytuł/nazwa programu)Liczba punktów uzyskanych przy ocenie merytorycznej
1
2
3
LISTA PODMIOTÓW, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Z PRZYCZYN FORMALNYCH
Lp.Nr oferty/wnioskuNazwa podmiotuNazwa zadania (tytuł/nazwa programu)Uzasadnienie
1
2
3
LISTA REZERWOWA
Nr oferty/wnioskuNazwa podmiotuNazwa zadania (tytuł/nazwa programu)Liczba punktów uzyskana przy ocenie merytorycznej

Warszawa, dn. ..............................................................................................................................

(podpis i pieczęć Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz parafa na każdej stronie Protokołu)

Członkowie Komisji Konkursowej

Imię i nazwiskoPodpis i pieczęćImię i nazwiskoPodpis i pieczęć służbowa
Potwierdzenie stanu środków finansowych przez Departament Ekonomiczno-Finansowy
Stan środków finansowych na dzień ...............................
Część 40 dział 630 rozdz. 63003 poz. "Planu rzeczowo- finansowego w cz. 40 - Turystyka na rok 2014 w układzie zadaniowym"
.................................................................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora lub osoby upoważnionej)

Minister Sportu i Turystyki w dniu _______ 2014 roku

Przyznaje środki finansowe w formie dotacji celowych na ww. zadania publiczne w wysokości ogółem ......................... zł

(słownie ......................................................................................................................... złotych)

...................................................................................................

(pieczęć i podpis właściwego członka kierownictwa resortu)

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej: turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).