Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w... - OpenLEX

Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach ogłoszonego "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." dofinansowanego w 2020 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2019.8

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach ogłoszonego "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." dofinansowanego w 2020 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Oceniającą do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach ogłoszonego "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Dariusz Buza - Przewodniczący;
2)
Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Maciej Rosiński - Sekretarz;
4)
Iwona Szczepańska - Sekretarz;
5)
Marcin Brzychcy - Członek;
6)
Grażyna Felczak - Członek;
7)
Agnieszka Frączkiewicz - Członek;
8)
Agnieszka Grygoruk - Członek;
9)
Wojciech Jakubowski - Członek;
10)
Piotr Jasiukajć - Członek;
11)
Katarzyna Kacprzyk - Członek;
12)
Monika Kaniewska - Członek;
13)
Anna Mikielska - Członek;
14)
Agnieszka Myrcha - Członek;
15)
Teresa Pałczyńska - Członek;
16)
Karina Pazura - Członek;
17)
Maciej Pliszka - Członek;
18)
Bożenna Potentas - Członek;
19)
Aneta Rosa-Szymańska - Członek;
20)
Magdalena Sadowska - Członek;
21)
Honorata Siek - Członek;
22)
Magdalena Skrzeczyńska - Członek;
23)
Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
24)
Beata Szeląg - Członek;
25)
Dorota Wysocka - Członek;
26)
Marzena Złotkowska - Członek.
§  3. 
1. 
Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.
2. 
Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1. 
Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
1. 
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
2. 
Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
3. 
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
4. 
Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.
§  2. 
1. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." w formie protokołu zbiorczego.
1. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.", w formie protokołu zbiorczego.
2. 
Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez Członków Komisji.
3. 
Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4. 
Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5. 
Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.
6. 
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację danego zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego danego Programu.
7. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 Członków Komisji.
§  3. 
1. 
Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych.
2. 
Ostatecznego rozstrzygnięcia naboru wniosków dokonuje Minister Sportu. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4. 
Wyniki naboru wniosków, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu, w siedzibie Ministerstwa Sportu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu, w zakładce Sport Osób Niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Łączna ocena punktowa wniosku
Zaakceptowana kwota dofinansowania
Data akceptacji przez Ministra
Dane wniosku
Numer ewidencyjny
Data wysłania / złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu
Dane wnioskodawcy
Nazwa organizacji
Miejscowość
Województwo
Dane dotyczące zadania
Nazwa zadania
Data realizacji od
Data realizacji do
Miejsce realizacji
Liczba uczestników
Uwagi mające wpływ na ocenę wniosku
Ocena formalna wniosku
Poprawnie wypełniony formularz wnioskuTak/Nie
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1Tak/Nie
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2Tak/Nie
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3Tak/Nie
Regulamin określający zasady organizacji, naboru uczestników i realizacji zadaniaTak/Nie
Ramowe programy zadań, scenariusze, konspekty, projekty graficzne materiałów promocyjnych, itp.Tak/Nie
Zapis w statucie o prowadzeniu działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnychTak/Nie
Aktualny odpis lub wydruk z KRS lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcyTak/Nie
Podpisy osób upoważnionych zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencjiTak/Nie
Wniosek złożony w terminieTak/Nie
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej

Ocena merytoryczna

Ocena punktowa wniosku:

Tak/Nie
Znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych (do 15 pkt)
Znaczenie zadania dla procesu włączania społecznego osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych 50+ (do 15 pkt)
Znaczenie zadania dla promocji sportu osób niepełnosprawnych (do 15 pkt)
Liczba uczestników zadania (do 10 pkt)
Zasięg oddziaływania zadania - lokalny, regionalny, krajowy (do 10 pkt)
Udział środków własnych (do 10 pkt)
Udział środków jednostek samorządu terytorialnego, w ramach środków własnych (do 10 pkt)
Udział wolontariuszy (do 5 pkt)
Zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań na rzecz sportu osób niepełnosprawnych (do 5 pkt)
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów (do 5 pkt)
Przyczyny odrzucenia wniosku
Nie spełniono wymogów formalnych
Wniosek jest niekompletny lub nie spełnia kryteriów Programu
Błędy rachunkowe
Wniosek złożony tylko w wersji elektronicznej/papierowej lub po wyznaczonym terminie
Brak spójności danych w formularzu wniosku i załącznikach
Wniosek złożyła jednostka, która nie jest adresatem Programu
Wniosek podpisany niezgodnie z reprezentacją lub brak podpisu
Przekroczono koszty pośrednie
Przekroczono stawki maksymalne określone w warunkach konkursu
Brak zapisu w statucie o prowadzeniu działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
Wniosek dotyczy zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu konkursowym
Całkowity koszt zadania

Wnioskowana dotacja

Proponowana kwota dofinansowania

Dane oceniającego
Imię i nazwisko oceniającego

Data oceny

Podpis oceniającego

UZASADNIENIE

Powołanie Komisji Oceniającej oraz określenie trybu jej działania wynika z kontynuacji zadań Ministerstwa Sportu w zakresie rozwijania sportu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem działań na rzecz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych i stanowi jeden z elementów realizacji Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. Program zakłada cztery główne obszary wsparcia - organizację zajęć sekcji sportowych, imprez sportowych (w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski), obozów sportowych oraz promocję sportu osób niepełnosprawnych. Beneficjentami Programu będą organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).