Dz.Urz.MSiT.2018.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 54
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich, na dofinansowanie w 2019 r. - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie 2019 r. - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadania publicznego "Sport Wszystkich Dzieci", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  2  W skład Komisji wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;
3) Anna Mikielska - Sekretarz;
4) Agnieszka Grygoruk;
5) Wojciech Dobrowolski;
6) Grażyna Felczak;
7) Piotr Jasiukajć;
8) Wojciech Jakubowski;
9) Katarzyna Kacprzyk;
10) Monika Kaniewska;
11) Marzena Kulak;
12) Agnieszka Myrcha;
13) Teresa Pałczyńska;
14) Karina Pazura;
15) Maciej Pliszka;
16) Bożenna Potentas;
17) Aneta Rosa-Szymańska;
18) Maciej Rosiński;
19) Magdalena Sadowska;
20) Iwona Szczepańska;
21) Magdalena Skrzeczyńska;
22) Honorata Siek;
23) Agnieszka Sut - Angowska;
24) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
25) Beata Szeląg;
26) Dorota Wysocka;
27) Marzena Złotkowska.
§  3. 
1.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji. Wzory "Protokołów oceny wniosków" stanowią załączniki Nr 2-4 do decyzji
§  4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury naboru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.
§  5.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5.  Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego dla zadań realizowanych w 2019 r. W ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci", w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3.  Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4.  Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5.  Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.
6.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7.  Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  3. 
1.  Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno - Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.  Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.  Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.  Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl w zakładce Sport Powszechny

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019 Wspieranie realizacji projektu "Lokalny Animator Sportu" ze środków FRKF w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakcentowanego dofinansowania:
Numer ewidencii w Departamencie:Data wpływu wniosku:
Wnioskodawca: (pełna nazwa):
Adres wnioskodawcy, (miejscowość)
Rodzaj i nazwa zadania:
Zasięg przedsięwzięcia: Lokalny [ ]Ponadregionalny [ ] Ogólnopolski [ ]
Termin realizacji: Miejsce realizacji:Liczba uczestników:
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Realizacja projektu wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu program

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny lub nie spełnia kryteriów określonych w ogłoszeniu programu

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Przekroczono koszty pośrednie

Całkowity koszt zadania:Wnioskowana dotacja z MSiT:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy zadania[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - preliminarz kosztów bezpośrednich[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - preliminarz kosztów pośrednich[ ][ ]
Poprawnie wypełniony. załącznik nr 4 - regulamin zadania[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 5 - program zadania[ ][ ]
Zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie[ ][ ]
Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem[ ][ ]
Zapis w statucie dotyczący prowadzenia podstawowej działalności w zakresie kultury fizycznej[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku (szczegółowość przedstawienia informacji zgodnych z kryteriami Programu) oraz zasoby organizacyjne i kadrowe wskazujące na możliwość realizacji zadania/40
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów z uwzględnieniem udziału środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł, środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy Unii Europejskiej, innych/20
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/15
Ranga zadania dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży/10
dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, przy udziale środków publicznych, w tym zawierających elementy wykorzystujące sport i aktywność fizyczną do przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży/5
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Zasięg działania wnioskodawcy/5
Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019 "Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży" ze środków FRKF w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:
Numer ewidencji w Departamencie:Data wpływu wniosku:
Wnioskodawca: (pełna nazwa):
Adres wnioskodawcy: (miejscowość)
Rodzaj i nazwa zadania:
Zasięg przedsięwzięcia: Lokalny ł łPonadregionalny [ ] Ogólnopolski [ ]
Termin realizacji: Miejsce realizacji:Liczba uczestników:
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Realizacja projektu wykracza poza termin wskazany w ogłoszonym programie

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny lub nie spełnia kryteriów określonych w ogłoszonym programie [ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Przekroczono koszty pośrednie

Całkowity koszt zadania:Wnioskowana dotacja z MSiT:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy zadania[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - preliminarz kosztów bezpośrednich[ ][ ]
Poprawnie wypełniony -załącznik nr 3. -preliminarz kosztów pośrednich[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 4 - regulamin zadania[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 5 - program zadania[ ][ ]
Zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie[ ][ ]
Statut, umowa łub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem[ ][ ]
Zapis w statucie dotyczący prowadzenia podstawowej działalności w zakresie kultury fizycznej[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Zasięg działania wnioskodawcy (struktura organizacyjna)/40
Znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej sportu dzieci i młodzieży/15
Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku (szczegółowość przedstawienia informacji zgodnych z kryteriami, priorytetami i celami zadania) oraz zasoby organizacyjne i kadrowe wskazujące na możliwość realizacji zadania/15
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów z uwzględnieniem udziału środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł, środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy Unii Europejskiej, innych/10
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach z uwzględnieniem udziału wolontariuszy i promocji wolontariatu w sporcie oraz doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, przy udziale środków publicznych/10
Ocena projektu pod względem promowania prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu sprzyjających przeciwdziałaniu agresji i patologiom społecznym/10
Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019 "Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

Ocena punktowa Projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:
Numer ewidencji w Departamencie:Data wpływu wniosku:
Wnioskodawca: (pełna nazwa):
Adres wnioskodawcy: (miejscowość)
Nazwa zadania:
Zasięg przedsięwzięcia: Lokalny [ ]Wojewódzki [ ] Ogólnopolski [ ]
Termin realizacji: Miejsce realizacji:Liczba uczestników:
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Wniosek został złożony po terminie;

[ ] Realizacja projektu wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu programu;

[ ] Wniosek złożył niewłaściwy podmiot;

[ ] Wniosek jest niekompletny;

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy;

[ ] Przekroczono koszty pośrednie;

Całkowity koszt Wnioskowana dotacja zadania: z MSIT:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy zadania[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - preliminarz kosztów bezpośrednich[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - preliminarz kosztów pośrednich[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 4 - regulamin zadania[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 5 - program zadania[ ][ ]
Zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie[ ][ ]
Statut, umowa lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem[ ][ ]
Zapis w statucie dotyczący prowadzenia podstawowej działalności w zakresie kultury fizycznej[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Stopień uwzględnienia kryteriów i celów zadania, w szczególności w zakresie powszechnego udziału dzieci i młodzieży/20
Ocena kompleksowych systemowych rozwiązań dotyczących upowszechniania danego sportu/20
Uwzględnienie założeń konstrukcyjnych umożliwiających kontynuację i systemowy rozwój w ogólnopolskiej formule w latach następnych/15
Ocena wniosku w zakresie rzeczowości i spójności prezentacji wszystkich elementów, a w szczególności przedstawienie informacji zgodnych z kryteriami programu/15
Stan zasobów organizacyjnych i kadrowych wskazujących na możliwość realizacji zadania/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów z uwzględnieniem udziału środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł, środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy Unii Europejskiej, innych/10
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach z uwzględnieniem udziału wolontariuszy/10
Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 7 z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.13) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 13 z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.21) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 marca 2019 r.