Powołanie i tryb działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2016 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2015.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2016 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz 2015 r. poz. 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2016 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
2.
Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016.
§  2. 2
W skład Komisji wchodzą:
1)
Urszula Włodarczyk - Przewodniczący;
2)
Wojciech Kudlik - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Grażyna Głaz - Sekretarz;
4)
Renata Dutkiewicz-Wiśniewska - Członek;
5)
Angelika Głowienka - Członek;
6)
Jan Pośnik - Członek;
7)
Marta Przeździecka - Członek;
8)
Marian Sypniewski - Członek (przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego);
9)
Paweł Witkowski - Członek.
§  3.
Komisja prowadzi prace zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  4.
Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  5.
1.
Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
2.
Wykonywanie przez pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  6.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2016 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§  1.
1.
Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Członek.
3.
Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.
4.
Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  2.
1.
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r. z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w formie protokołu zbiorczego.
2.
Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję w oparciu o pozytywną ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym, zawartą w protokole oceny oferty podczas posiedzenia Komisji.
3.
Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:
1)
znaczenie projektu dla promocji sportu polskiego: popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie (od 0 do 30 pkt);
2)
zasoby rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji zadania: standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne (od 0 do 20 pkt);
3)
różnorodność i wartość źródeł finansowania zadania: udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);
4)
różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność, a także promocja zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych (od 0 do 10 pkt);
5)
ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu (od 0 do 10 pkt);
6)
program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych (od 0 do 10 pkt);
7)
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt).
4.
Maksymalna suma punktów wynosi 100.
5.
Warunkiem pozytywnego zaopiniowania oferty jest uzyskanie w protokole oceny oferty minimum 60 punktów.
6.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
7.
Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8.
Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).
9.
Komisja proponuje wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania promocji sportu, kierując się ocenami zawartymi w protokołach oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
10.
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  3.
1.
Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.
2.
Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
3.
Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki.
§  4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

Załącznik

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

na realizację zadania "wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016" ze środków budżetu państwa

Ocena punktowa

oferty:

Proponowana kwota

dofinansowania:

Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:
(decyzja Ministra Sportu i Turystyki z dnia ............. r.)
Numer ewidencji w Departamencie Sportu Wyczynowego (DSW) + poz. planu fin.:Data wpływu oferty do DSW:
Oferent (pełna nazwa):
Dokładny adres oferenta:
Termin i miejsce realizacji zawodów:Ranga imprezy:

ME

Uczestnicy - liczba: ogółem, zawodnicy, liczba państw. inne istotne dane liczbowe:
Nazwa i opis zadania:
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę oferty:
Przyczyny odrzucenia oferty:

Oferta została złożona po terminie określonym w pkt V.4 ogłoszenia konkursowego

Ofertę złożył niewłaściwy podmiot (pkt II.1 ogłoszenia konkursowego)

Oferta jest niekompletna,

Niezgodność zakresu merytorycznego

Ofertę podpisała osoba nieuprawniona do reprezentowania wnioskodawcy

Błędy rachunkowe w kalkulacji kosztów

Informacje o kosztach zadaniaTAKNIEUwagi
Kalkulacja kosztów jest prawidłowa i poprawna pod względem rachunkowym
Koszt całkowity zadania:
Środki własne, środki jst, fundusze europejskie:
Wnioskowana dotacja:
Udział procentowy wnioskowanej dotacji w koszcie całkowitym zadania:%
Informacje o kosztach pośrednich realizacji zadaniaUwagi
Propozycja kwoty środków pośrednich na realizację zadania:
Procentowy udział kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich planowanych zadań uwzględnionych w ofercie:%
Prawidłowość i kompletność wymaganej dokumentacjiTAKNIE
Oferta złożona w terminie
Oferta złożona przez właściwy podmiot zgodnie z pkt II.1 ogłoszenia konkursowego
Poprawnie wypełniony formularz oferty
Poprawnie wypełnione załączniki nr 1, 2, 2A
Szczegółowy projekt zadania
Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem

potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania oferty.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, składania oświadczeń woli.
Zgodność zakresu merytorycznego oferty z wymogami określonymi w pkt I.1 ogłoszenia konkursowego.
Spełnienie innych wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym, pkt II.5.
Oferta podlega dalszej ocenie merytorycznej
OCENA PUNKTOWA OFERTY (0-100 pkt)max. 100
Znaczenie projektu dla promocji sportu polskiego: popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie./30
Zasoby rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji zadania:

standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne.

/20
Różnorodność i wartość źródeł finansowania zadania: udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich oraz innych źródeł./10
Różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność, a także promocja zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych./10
Ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu./10
Program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych./10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
PROPONOWANA PRZEZ KOMISJĘ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
UWAGI:
Wnioskowana kwota dofinansowaniaPropozycja wysokości dofinansowania

CZŁONKOWIE KOMISJI:

Imię i nazwiskoPodpis
DATA DOKONANIA OCENY:
UWAGI KOMISJI:
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
2 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.Urz.MSiT.2016.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2016 r.