Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania wniosków i ofert konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursów na rok 2013 z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ze środków budżetu państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1) ) w związku z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci", o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki, w następującym składzie:
1) Wojciech Kudlik - przewodniczący;
2) Anna Święs - sekretarz;
3) Marcin Brzychcy;
4) Dariusz Buza;
5) Marcin Drabik;
6) Katarzyna Kacprzyk;
7) Maciej Pliszka;
8) Marian Sypniewski - przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji Konkursowej" stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór protokołu oceny wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  2.
1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert konkursowych składanych do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych ze środków budżetu państwa, o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki, w następującym składzie:
1) Wojciech Kudlik - przewodniczący;
2) Tadeusz Rożej - sekretarz;
3) Dariusz Buza;
4) Bożenna Potentas;
5) Magdalena Skrzeczyńska;
6) Marian Sypniewski - przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji Konkursowej" stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Wzór protokołu oceny oferty dotyczącego "dofinansowania zadań z obszaru sportu powszechnego z budżetu państwa" stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

§  1.
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub - pod jego nieobecność - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. Komisja zwoływana jest przez Przewodniczącego w terminach umożliwiających przygotowanie propozycji dofinansowania w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.
4. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji i ją przechowuje. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu.
5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Rozwoju i Promocji Sportu.
§  2.
1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2013 r.
2. Propozycja podziału środków, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - Protokołów Ocen sporządzonych przez członków Komisji.
3. Protokół Oceny jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
4. Zaopiniowanym pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole Oceny powyżej 59 punktów.
5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Ocen oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  3.
1. Komisja przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Rozwoju i Promocji Sportu oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia lub dokonania ewentualnej korekty.
3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.
§  4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl .

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2013

Dofinansowanie zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci", ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:
(rozstrzygnięcie Ministra z dnia .................r.)
Numer ewidencji w Departamencie:Data wpływu wniosku:
Wnioskodawca:
(pełna nazwa):
Adres wnioskodawcy:

(miejscowość)

Rodzaj i nazwa zadania:
Zasięg przedsięwzięcia:Lokalny [ ]Ponadregionalny [ ]Ogólnopolski [ ]
Termin realizacji:Miejsce realizacji:Liczba uczestników:
Rzetelność i terminowość rozliczania umów w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane):TAK [ ]NIE [ ]
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Realizacja projektu wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu konkursowym

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny lub nie spełnia kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Przekroczono koszty pośrednie

[ ] Podmiot w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczył prawidłowo umowy zawartej z Ministerstwem

[ ] Nie wykazano we wniosku doświadczenia w realizacji zadania o podobnym charakterze

Całkowity koszt zadania:Wnioskowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - plan finansowy kosztów pośrednich[ ][ ]
Program przedsięwzięcia zgodny z ogłoszeniem konkursowym, kryterium naboru oraz sposób rekrutacji uczestników[ ][ ]
Aktualny wypis z rejestru[ ][ ]
Statut wnioskodawcy[ ][ ]
Zapis w statucie dotyczący prowadzenia podstawowej działalności w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Zasięg działania wnioskodawcy (struktura organizacyjna) /40
Ranga projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu dzieci i młodzieży/15
Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku (szczegółowość przedstawienia informacji zgodnych z kryteriami konkursu) oraz zasoby organizacyjne i kadrowe wskazujące na możliwość realizacji zadania/15
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów z uwzględnieniem udziału środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł, środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych, funduszy Unii Europejskiej, innych/10
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach z uwzględnieniem udziału wolontariuszy/10
Ocena projektu pod względem promowania prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu/10
Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

§  1.
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub - pod jego nieobecność - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. Komisja zwoływana jest przez Przewodniczącego w terminach umożliwiających przygotowanie propozycji dofinansowania w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.
4. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji i ją przechowuje. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu.
5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Rozwoju i Promocji Sportu.
§  2.
1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa w ramach konkursu na rok 2013 z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
2. Propozycja podziału środków, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - Protokołów Ocen sporządzonych przez członków Komisji.
3. Protokół Oceny jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
4. Zaopiniowanym pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w Protokole Oceny powyżej 59 punktów.
5. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację zadań, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Ocen oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania w obecności co najmniej 4 członków Komisji.
§  3.
1. Komisja przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Rozwoju i Promocji Sportu oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia lub dokonania ewentualnej korekty.
3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.
§  4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl .

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2013

Dofinansowanie zadań z obszaru sportu powszechnego z budżetu państwa
Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota

dofinansowania:

Data i kwota zaakceptowanego

dofinansowania:

(Dec. Ministra z dnia ........2013r.)

Numer ew. w Departamencie Sportu Powszechnego:Data wpłynięcia do Departamencie Sportu Powszechnego:
Wnioskodawca:

(pełna nazwa)

Adres wnioskodawcy:

(miejscowość)

Zasiąg przedsięwzięcia:Czas trwania:
Lokalny [ ]Regionalny [ ]Ogólnopolski [ ]
Termin i miejsce realizacji:Liczba uczestników:
Adresaci / uczestnicy:
Dzieci [ ]Młodzież [ ]Dorośli [ ]
Nazwa zadania - krótki opis projektu:Pozycja planu
Rzetelność i terminowość rozliczania umów w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane):TAK [ ]NIE [ ]
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:

Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Dofinansowanie projektu przekracza rok kalendarzowy

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Błędy w planie finansowym kosztów realizacji zadania

[ ] Podmiot w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczy prawidłowo umowy zawartej z Ministerstwem

Całkowity koszt zadania:Wnioskowana dotacja z MSiT:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[][]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy[][]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy[][]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - plan rzeczowo-finansowy kosztów pośrednich[][]
Sprawozdanie merytoryczne[][]
Sprawozdanie finansowe[][]
Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem[][]
Zapis w statucie potwierdzający nadrzędność zadań z obszaru sportu[][]
Aktualny wypis z rejestru[][]
Podpisy osób upoważnionych zgodnie z wpisem do rejestru[][]
Zgodność zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie[][]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[][]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich/40
Zasiąg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie w rodzinie, u dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/5
Imię i nazwiskoData i podpis:

/ /2013