Dz.Urz.MSiT.2018.89

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa.
2.  2  W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;
3) Bożenna Potentas - Sekretarz;
4) Marcin Brzychcy;
5) Agnieszka Grygoruk;
6) Grażyna Felczak;
7) Marzena Kulak;
8) Wojciech Jakubowski;
9) Piotr Jasiukajć;
10) Katarzyna Kacprzyk;
11) Monika Kaniewska;
12) Anna Mikielska;
13) Agnieszka Myrcha;
14) Teresa Pałczyńska;
15) Karina Pazura;
16) Maciej Pliszka;
17) Aneta Rosa-Szymańska;
18) Maciej Rosiński;
19) Magdalena Sadowska;
20) Magdalena Skrzeczyńska;
21) Honorata Siek;
22) Agnieszka Sut - Angowska;
23) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
24) Iwona Szczepańska;
25) Beata Szeląg;
26) Dorota Wysocka;
27) Marzena Złotkowska.
3.  Komisja ulega rozwiązaniu z końcem 2019 r.
4.  Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji konkursowej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
5.  Wzór "Protokołu oceny oferty na rok 2019- Upowszechnianie sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa" stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin prac Komisji konkursowej

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2019 r. dotyczących sportu dla wszystkich w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie, dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.
3.  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4.  Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5.  Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty co najmniej 60 punktów.
6.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7.  Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków Komisji.
§  3. 
1.  Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno- Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno - Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.  Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.  Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.  Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.ph w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2019

Upowszechnianie sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

grafika

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 9 z dnia 11 marca 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 2019 r.