Powołanie i tryb działania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu promowania i wspierania sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2014.32

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu promowania i wspierania sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu promowania i wspierania sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa, zwaną dalej "Komisją".
2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący - Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;
2)
Zastępca Przewodniczącego - Wojciech Kudlik, Departament Sportu dla Wszystkich;
3)
Sekretarz - Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich;
4) 2
Członkowie:
a)
Elżbieta Bojanowska, Departament Sportu dla Wszystkich,
b)
Katarzyna Kacprzyk, Departament Sportu dla Wszystkich,
c)
Anna Karczewska, Departament Sportu dla Wszystkich,
d)
Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich,
e)
Maciej Rosiński, Departament Sportu dla Wszystkich,
f)
Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich,
g)
Magdalena Skrzeczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,
h)
Anna Święs, Departament Sportu dla Wszystkich,
i)
Dorota Wysocka, Departament Sportu dla Wszystkich,
j)
Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.
§  2.
1.
Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji Konkursowej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2.
Wzór "Protokołu oceny oferty na rok 2015" z zakresu działania: "Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych" z budżetu państwa stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3.
Wzór "Protokołu oceny oferty na rok 2015" z zakresu działania: "Wspieranie działań promujących sport dla wszystkich" z budżetu państwa stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin prac Komisji Konkursowej

§  1.
1.
Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.
Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
§  2.
1.
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2015 r. dotyczących promowania i wspierania rozwoju sportu dla wszystkich w ramach podzadania: "upowszechnianie sportu w społeczeństwie" działania: "wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych" oraz podzadania: "promowanie rozwoju sportu dla wszystkich" działania: "wspieranie działań promujących sport dla wszystkich", dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.
2.
Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.
3.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4.
Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5.
Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.
6.
Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7. 3
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 7 Członków Komisji.
§  3.
1.
Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.
W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.
Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.
Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.
Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2015

"Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych" z budżetu państwa

Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:

(rozstrzygnięcie Ministra z dnia ................ 2015 r.)

Numer ew. w Departamencie Sportu dla Wszystkich:Data wpłynięcia do Departamentu Sportu dla Wszystkich:
Wnioskodawca:

(pełna nazwa)

Adres wnioskodawcy:

(miejscowość)

Zasięg przedsięwzięcia:Czas trwania:
Lokalny [ ]Regionalny [ ]Ogólnopolski

[ ]

Termin i miejsce realizacji:Liczba

uczestników:

Adresaci / uczestnicy:
Dzieci [ ]Młodzież [ ]Dorośli [ ]
Nazwa zadania - krótki opis projektu:Pozycja planu
Rzetelność i terminowość rozliczania umów w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane):TAK [ ]NIE [ ]
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Dofinansowanie projektu przekracza rok kalendarzowy

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Błędy w planie finansowym kosztów realizacji zadania

[ ] Podmiot w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczył prawidłowo umowy zawartej z Ministerstwem

Całkowity koszt zadania:Wnioskowana dotacja z MSiT:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - plan rzeczowo-finansowy kosztów pośrednich[ ][ ]
Sprawozdanie merytoryczne[ ][ ]
Sprawozdanie finansowe[ ][ ]
Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem[ ][ ]
Zapis w statucie o prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu[ ][ ]
Aktualny wypis z rejestru[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych zgodnie z wpisem do rejestru[ ][ ]
Zgodność zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich/40
Zasięg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie w rodzinie, u dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/5
Imię i nazwiskoData i podpis:

/ /2015

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2015

"Wspieranie działań promujących sport" z budżetu państwa

Ocena punktowa projektu:Proponowana kwota dofinansowania:Data i kwota zaakceptowanego dofinansowania:

(rozstrzygnięcie Ministra z dnia ................ 2015 r.)

Numer ew. w Departamencie Sportu dla Wszystkich:Data wpłynięcia do Departamentu Sportu dla Wszystkich:
Wnioskodawca:

(pełna nazwa)

Adres wnioskodawcy:

(miejscowość)

Zasięg przedsięwzięcia:Czas trwania:
Lokalny [ ]Regionalny [ ]Ogólnopolski [ ]
Termin i miejsce realizacji:Liczba odbiorców:
Adresaci / uczestnicy:
Sport dzieci i młodzieży [ ] Sport Osób Niepełnosprawnych[ ]pozostałe gr. społeczne i środowiskowe [ ]
Nazwa zadania - krótki opis projektu:Pozycja planu
Rzetelność i terminowość rozliczania umów w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane):TAK [ ]NIE [ ]
Ewentualne uwagi mające wpływ na ocenę wniosku:
Przyczyny odrzucenia projektu:

[ ] Niezgodność zakresu merytorycznego

[ ] Dofinansowanie projektu przekracza rok kalendarzowy

[ ] Wniosek złożyła niewłaściwa jednostka

[ ] Wniosek jest niekompletny

[ ] Wniosek podpisała osoba nieupoważniona do reprezentowania wnioskodawcy

[ ] Błędy w planie finansowym kosztów realizacji zadania

[ ] Podmiot w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczył prawidłowo umowy zawartej z Ministerstwem

Całkowity koszt zadania:Wnioskowana dotacja z MSiT:
Elementy formalne i dokumentyTAKNIE
Poprawnie wypełniony formularz wniosku[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 1 - zakres rzeczowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 2 - plan rzeczowo-finansowy[ ][ ]
Poprawnie wypełniony załącznik nr 3 - plan rzeczowo-finansowy kosztów pośrednich[ ][ ]
Sprawozdanie merytoryczne[ ][ ]
Sprawozdanie finansowe[ ][ ]
Statut potwierdzony za zgodność z oryginałem[ ][ ]
Zapis w statucie o prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu[ ][ ]
Aktualny wypis z rejestru[ ][ ]
Podpisy osób upoważnionych zgodnie z wpisem do rejestru[ ][ ]
Zgodność zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie[ ][ ]
Wniosek podlega dalszej ocenie merytorycznej[ ][ ]
OCENA PUNKTOWA PROJEKTU/100
Znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu dla wszystkich/40
Zasięg działania wnioskodawcy oraz zasoby kadrowe i rzeczowe, wskazujące na możliwość realizacji zadania/20
Udział w realizacja zadania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, środków z funduszy z UE oraz środków własnych/10
Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie w rodzinie, u dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku/10
Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów/10
Zakres wykorzystania w realizacji projektu wolontariuszy/5
Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach/5
Imię i nazwiskoData i podpis:

/ /2015

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).
2 § 1 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 4 z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MSiT.2015.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 2015 r.
3 Załącznik nr 1 § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 4 z dnia 20 stycznia 2015 r. (Dz.Urz.MSiT.2015.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 stycznia 2015 r.