Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski

Na podstawie zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, w związku z § 2 ust. 2 i 3 Wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2013 r. zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie przepisów zarządzenia Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski.
§  2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący - Dariusz Buza, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich;
2) Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Kochaniak, Biuro Ministra;
3) Sekretarz - Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;
4) Członek - Małgorzata Szukalska-Wrona, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
5) Członek - Paweł Słomiński, Departament Sportu Wyczynowego;
6) Członek - Wojciech Kudlik, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich.
§  3.
1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji Konkursowej" stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór protokołu oceny oferty dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§  1.
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
§  2.
1. Komisja w formie Protokołu Zbiorczego opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2013 r. z zakresu promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski.
2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - Protokołów Ocen oferty sporządzonych przez Członków Komisji.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
4. Protokół Oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.
5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w Protokole Oceny oferty, co najmniej 60 punktów.
6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu promocji sportu, kierując się w szczególności ocenami zawartymi w Protokołach Oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 4 członków Komisji.
§  3.
1. Komisja Konkursowa przekazuje Protokół Zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół Zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3. Departament Ekonomiczno-Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych przekazuje Protokół Zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z podmiotami zgodnie z zatwierdzonym Protokołem Zbiorczym.
§  4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zamieszcza się na stronie internetowej www.msport.gov.pl.
§  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ na rok 2013