Dz.Urz.MSiT.2018.102

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 - Turystyka w 2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,650,723,1365) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych w części 40 - Turystka w 2019 r., zwaną dalej "Komisją".
2.  Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki

w 2019 r. w ramach ogłoszonego konkursu.

§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji - Ewa Pawlak-Lewandowska;
2) Członkowie Komisji:
a) Ewa Bąk-Filipek,
b) Karol Biedrzycki,
c) Weronika Bijak,
d) Iwona Ciurzyńska,
e) Dominik Dmochowski,
f) Wojciech Ejmont,
g) Monika Grabowska,
h) Hanna Maria Jakonowska,
i) Katarzyna Kosarewicz-Jędruszuk,
j) Elżbieta Kwiatkowska,
k) Ewelina Macierzyńska-Szwaja,
l) Jolanta Osuchowska,
m) Olga Piekarzewska,
n) Katarzyna Podhorodecka,
o) Sławomir Skrzydlewski,
p) Marek Sołtysiak,
q) Anna Styś,
r) Iwona Szałkowska,
s) Monika Wasilewska,
t) Piotr Wencel,
u) Rafał Wilczkowski,
v) Kinga Wójcikowska-Rak,
w) Elżbieta Wyrwicz,
x) Magdalena Pochroń,
y) Liliana Topolnicka-Waszczuk - przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,
z) Katarzyna Sadło - przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
§  3.  Komisja prowadzi prace na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4.  Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

grafika

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY zadania z zakresu turystyki realizowanego w ramach dotacji celowych w 2019 r.

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ ZBIORCZY nr .............................

z dnia ...........

z oceny formalno-merytorycznej Komisji Konkursowej

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).