Dz.Urz.MSiT.2018.90

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 61
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Klub"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  2  W skład Komisji wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;
3) Marzena Kulak - Sekretarz;
4) Agnieszka Grygoruk;
5) Wojciech Dobrowolski;
6) Grażyna Felczak;
7) Wojciech Jakubowski;
8) Piotr Jasiukajć;
9) Katarzyna Kacprzyk;
10) Monika Kaniewska;
11) Anna Mikielska;
12) Agnieszka Myrcha;
13) Teresa Pałczyńska;
14) Karina Pazura;
15) Maciej Pliszka;
16) Bożenna Potentas;
17) Aneta Rosa-Szymańska;
18) Maciej Rosiński;
19) Magdalena Sadowska;
20) Magdalena Skrzeczyńska;
21) Honorata Siek;
22) Agnieszka Sut - Angowska;
23) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
24) Iwona Szczepańska;
25) Beata Szeląg;
26) Dorota Wysocka;
27) Marzena Złotkowska.
§  3. 
1.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.
2.  Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5.  Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
6.  Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2019 r. programu "Klub" w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3.  Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalnie wniosek uzyskać 100 punktów. Poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu.
4.  Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
5.  Komisja tworzy ranking wniosków według liczby punktów, jaka została przyznana poszczególnym wnioskom w ramach oceny merytorycznej.
6.  Komisja przedstawia propozycje dofinansowania, tj. pozytywnie opiniuje wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z rankingiem opisanym w pkt 5, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
7.  Komisja negatywnie opiniuje wszystkie pozostałe wnioski, które uzyskały w ocenie merytorycznej mniejszą liczbę punktów niż ostatni wniosek zaopiniowany pozytywnie.
8.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz celami i warunkami realizacji określonymi w Programie "Klub" na rok 2019.
§  3. 
1.  Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych. Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.  Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.  Ostatecznego rozstrzygnięcia naboru wniosków dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.  Wyniki naboru, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019

Program "Klub" 2019

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 § 2:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 6 z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.12) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 lutego 2019 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 12 z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.Urz.MSiT.2019.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 marca 2019 r.