Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.87

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 59
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Szkolny Klub Sportowy"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Szkolny Klub Sportowy", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Dariusz Buza - Przewodniczący;
2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;
3) Anna Mikielska - Sekretarz;
4) Szymon Cienki;
5) Wojciech Dobrowolski;
6) Grażyna Felczak;
7) Piotr Jasiukajć;
8) Wojciech Jakubowski;
9) Bartłomiej Kamiński;
10) Katarzyna Kacprzyk;
11) Monika Kaniewska;
12) Marzena Kulak;
13) Agnieszka Myrcha;
14) Teresa Pałczyńska;
15) Marcin Paprocki;
16) Maciej Pliszka;
17) Bożenna Potentas;
18) Aneta Rosa-Szymańska;
19) Maciej Rosiński;
20) Magdalena Sadowska;
21) Magdalena Skrzeczyńska;
22) Honorata Siek;
23) Agnieszka Sut - Angowska;
24) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;
25) Iwona Szczepańska;
26) Beata Szeląg.
§  3. 
1.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.
2.  Wzór "Protokołu oceny wniosku" dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie wojewódzkim stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.
3.  Wzór "Protokołu oceny wniosku" dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie krajowym stanowi załącznik Nr 3 do decyzji.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
3.  Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.
4.  Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.
5.  Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
6.  Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2019 r. programu "Szkolny Klub Sportowy" w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.
3.  Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalnie wniosek uzyskać 100 punktów. Poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu.
4.  Komisja tworzy ranking wniosków według liczby punktów, zaznaczając jednocześnie, jakiego obszaru dotyczy wniosek (jednego z 16 województw lub poziomu krajowego).
5.  Komisja przedstawia propozycje dofinansowania, tj. pozytywnie opiniuje wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów spośród wniosków dotyczących każdego z 16 województw oraz poziomu krajowego (razem 17 wniosków).
6.  Komisja negatywnie opiniuje wszystkie pozostałe wnioski, które nie uzyskały największej liczby punktów w ramach obszarów, których dotyczą.
7.  Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
8.  Komisja może nie opiniować pozytywnie żadnego wniosku dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami ogłoszonego naboru.
9.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
§  3. 
1.  Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
2.  W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.
3.  Departament Ekonomiczno- Finansowy po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
4.  Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.
§  4.  Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019

Program "Szkolny Klub Sportowy"

(dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie wojewódzkim)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2019

Program "Szkolny Klub Sportowy"

(dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie krajowym)

grafika

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).