Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2019.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania komisji do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)"

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz art. 15 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się komisję do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w ramach "Programu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor), zwaną dalej "Komisją".
2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Marcin Nowak - Przewodniczący;
2) Anna Kuder - Zastępca Przewodniczącego;
3) Renata Dutkiewicz - Sekretarz;
4) Kamil Ancygier;
5) Angelika Głowienka;
6) Jacek Janowicz;
7) Marta Przeździecka;
8) Joanna Ratajczyk;
9) Tomasz Wiśniewski;
10) Paweł Witkowski;
11) Dorota Goś - przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
12) Marian Szczechowicz - przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.
§  2.  Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy.
§  3.  Stosownie do treści programu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor) " zadaniem Komisji jest:
1) ocena formalna ofert;
2) ocena merytoryczna ofert;
3) rekomendowanie Ministrowi Sportu i Turystyki wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r.
§  4.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  5.  Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  6. 
1.  Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.  Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  7.  Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego lub wraz z końcem roku kalendarzowego.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§  1.  Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty składające oferty.
§  2. 
1.  Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.
2.  Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.
3.  Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, dokumentacja pozostaje w Departamencie Sportu Wyczynowego.
§  3. 
1.  Komisja ocenia ofertę pod względem formalnym i merytorycznym.
2.  Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki w "Programie wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)" zawartym w ogłoszeniu konkursowym.
3.  Na podstawie protokołów oceny ofert sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2019. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik nr 2 do procedury określonej w Zarządzeniu nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. z 2017 r. poz. 98).
4.  Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Rozstrzygnięcie Ministra nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).