Powołanie i tryb działania Komisji do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komisję do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
2. 
Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019 (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 54).
§  2. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Marcin Nowak - Przewodniczący;
2)
Paweł Witkowski - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Patrycja Wall - Sekretarz;
4)
Renata Dutkiewicz-Wiśniewska - Członek;
5)
Angelika Głowienka - Członek;
6)
Dorota Goś - Członek (przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego);
7)
Anna Kuder - Członek;
8)
Marta Przeździecka - Członek;
9)
Paweł Rodzoch - Członek;
10)
Lech Salamonowicz - Członek (przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego).
§  3. 
Komisja prowadzi prace zgodnie z "Regulaminem prac Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  5. 
1. 
Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. 
Wykonywanie przez pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  6. 
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN PRAC KOMISJI

grafika

Załącznik

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

na realizację zadania "wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019" ze środków budżetu państwa

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).