Dz.Urz.MSiT.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Komisję do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2019 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej "Komisją".
2.  Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 62 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019 (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 91).
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Marcin Nowak - Przewodniczący;
2) Anna Kuder - Zastępca Przewodniczącego;
3) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska - Sekretarz;
4) Angelika Głowienka - Członek;
5) Dorota Goś - Członek (przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego);
6) Jacek Janowicz - Członek;
7) Marta Przeździecka - Członek;
8) Joanna Ratajczyk - Członek;
9) Paweł Rodzoch - Członek;
10) Lech Salamonowicz - Członek (przedstawiciel Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego);
11) Paweł Witkowski - Członek.
§  3.  Komisja prowadzi prace zgodnie z "Regulaminem prac Komisji", stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  4.  Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
§  5. 
1.  Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.  Wykonywanie przez pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  6.  Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2019 r.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§  1. 
1.  Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
2.  Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Członek.
3.  Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.
4.  Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
§  2. 
1.  Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w formie protokołu zbiorczego.
2.  Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję w oparciu o pozytywną ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym, zawartą w protokole oceny oferty podczas posiedzenia Komisji.
3.  Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:
1) znaczenie projektu dla promocji sportu polskiego: popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie (od 0 do 30 pkt);
2) zasoby rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji zadania: standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne (od 0 do 20 pkt);
3) różnorodność i wartość źródeł finansowania zadania: udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);
4) różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność, a także promocja zawodów w telewizji, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych (od 0 do 10 pkt);
5) ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu (od 0 do 10 pkt);
6) program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych (od 0 do 10 pkt);
7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt).
4.  Maksymalna suma punktów wynosi 100.
5.  Warunkiem pozytywnego zaopiniowania oferty jest uzyskanie w protokole oceny oferty minimum 60 punktów.
6.  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.
7.  Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
8.  Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do procedury, o której mowa w zarządzeniu nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 98).
9.  Komisja proponuje wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania promocji sportu, kierując się ocenami zawartymi w protokołach oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.
10.  Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 6 członków Komisji.
§  3. 
1.  Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.
2.  Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.
3.  Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki.
§  4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury nadzoru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.

Załącznik

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

na realizację zadania "wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019" ze środków budżetu państwa

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).