Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw oceny wniosków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) 1

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza, się co następuje:
§  1. 2 Powołuje się na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Grupę Roboczą do Spraw oceny wniosków współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do usług publicznych on-line Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP), zwaną dalej "Grupą Roboczą".
§  2. Do zadań Grupy Roboczej należy:
1) ocena wniosków, złożonych przez projektodawców, pod względem merytorycznym i techniczno-ekonomicznym, według kryteriów oceny i wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący dla działania 1.5 SPO-WKP;
2) opracowanie listy rankingowej wniosków;
3) przedłożenie Departamentowi Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy wniosków z rekomendacją przyznania lub odmowy przyznania dofinansowania ze środków SPO-WKP celem jej przekazania do Instytucji Zarządzającej.
§  3. W skład Grupy Roboczej wchodzą:
1) Przewodniczący:

- Anna Dobrowolska - przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;

2) Członkowie:

- Maja Żywioł - przedstawiciel Instytucji Zarządzającej;

- Marcin Żarłok - przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;

- Anita Miernik - przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji;

- Adam Kuczkowski - przedstawiciel ministra właściwego do spraw informatyzacji;

3) Sekretarz:

- Paweł Czyżewski - przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki.

§  4. Przewodniczący Grupy Roboczej:
1) zwołuje posiedzenia Grupy Roboczej po otrzymaniu od Instytucji Wdrażającej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione podczas oceny formalnej w danej rundzie aplikacyjnej;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenie Grupy Roboczej w przypadku swojej nieobecności.
§  5. Szczegółowy tryb pracy Grupy Roboczej określa regulamin ustalony na jej pierwszym posiedzeniu.
§  6. Rekomendacje Grupy Roboczej podejmowane są w formie uchwał, w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Grupy Roboczej.
§  7. W celu realizacji zadań Grupy Roboczej Przewodniczący może tworzyć podgrupy tematyczne.
§  8.
1. W posiedzeniach Grupy Roboczej mogą uczestniczyć, bez prawa głosu:
1) osoby nie będące członkami Grupy Roboczej, zaproszone przez Przewodniczącego Grupy Roboczej, w tym: eksperci w sprawach, których dotyczą wnioski;
2) przedstawiciele Komisji Europejskiej.
2. Eksperci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, otrzymują wynagrodzenie za ekspertyzy przedstawiane na piśmie.
§  9. Członkowie Grupy Roboczej i inne zaproszone osoby są informowani o terminach posiedzeń z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem.
§  10. Obsługę Grupy Roboczej zapewnia Departament Funduszy Europejskich - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniący rolę Sekretariatu Grupy Roboczej.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.2.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2008 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 18/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MNiSW.08.2.31) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 kwietnia 2008 r.