Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.171

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 178/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Na podstawie § 1 pkt 6 lit. a i c-e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji zadań związanych z wprowadzaniem nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się, co następuje:

§  1. Powołuję etatową Grupę Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, bezpośrednio podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej, zwaną dalej "Grupą".
§  2. Grupa funkcjonuje od dnia 12 sierpnia 2013 r. na podstawie dokumentów etatowych przygotowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i stanowi zalążek do sformowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  3. Do zadań Grupy należy w szczególności:
1) stworzenie warunków do rozpoczęcia funkcjonowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
2) przygotowanie harmonogramu osiągania gotowości do działania przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych;
3) opracowanie projektów dokumentów, w tym organizacyjno-kompetencyjnych, umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem jego utworzenia;
4) zaplanowanie relacji funkcjonalnych: z podmiotami zewnętrznymi, w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz z jednostkami planowanymi do przyjęcia w podporządkowanie;
5) zorganizowanie systemu ochrony informacji niejawnych dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
6) 1 opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przyjmowanie na rzecz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych systemów teleinformatycznych z rozformowywanych dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych;
6a) 2 przyjmowanie na rzecz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych materiałów niejawnych i jawnych, z rozformowywanych dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych;
7) opracowanie planu rozmieszczenia komórek wewnętrznych oraz przygotowanie stanowisk pracy obsady etatowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zgodnie ze strukturą funkcjonalną;
8) opracowanie dokumentów normujących zadania, zakres oraz formę i sposób ochrony fizycznej obiektów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
9) wystąpienie do Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji z wnioskiem o umożliwienie stałego dostępu do systemu teleinformatycznego MIL-WAN oraz podpisanie porozumienia technicznego z Szefem 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w sprawie stałego dostępu do systemu teleinformatycznego MIL-WAN w Dowództwie Sił Powietrznych.
§  4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1) wyda, do dnia 19 lipca 2013 r., dokumenty organizacyjne i etatowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1;
2) udzieli wsparcia Dowódcy Grupy podczas formowania, rozpoczęcia funkcjonowania oraz osiągania wstępnej gotowości Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w zakresie posiadanych kompetencji, w tym przydzielenia transportu lotniczego w ramach posiadanego limitu nalotu dyspozycyjnego;
3) dokona weryfikacji dokumentów planistycznych na 2014 rok stosownie do sytuacji wynikającej z wdrażania nowego systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zabezpieczy potrzeby Grupy w zakresie służbowych samochodów osobowych i dyżurnych, a w szczególności przygotuje i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowwej stosowny projekt nowelizacji decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 17 poz. 196, z póź. zm.).
§  5. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP:
1) opracuje i przekaże Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do dnia 8 lipca 2013 r. wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący sformowania Grupy;
2) przedstawi, do dnia 24 lipca 2013 r., propozycje kandydatów do wyznaczenia na stanowiska służbowe w Grupie;
3) przedstawi do dnia 31 lipca 2013 r. projekt wykazu zmian dotyczący skreślenia stanowisk etatowych przekazywanych z Zespołu do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na potrzeby formowanej Grupy;
4) rozmieści Grupę w kompleksie wojskowym Nr 3656 w Warszawie.
§  6. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględni zmiany wynikające z niniejszej decyzji przy opracowaniu kolejnego obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
§  7. 3 Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych:
1) udzielą, w zakresie posiadanych kompetencji, wsparcia dowódcy Grupy podczas formowania, rozpoczęcia funkcjonowania oraz osiągania wstępnej gotowości Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
2) przekażą Grupie niejawne i jawne materiały oraz systemy teleinformatyczne na potrzeby Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  8. Dowódca Sił Powietrznych:
1) wydzieli, do dnia 8 lipca 2013 r., pomieszczenia dla potrzeb Grupy w kompleksie wojskowym nr 3656 w Warszawie;
2) zapewni obsługę kancelaryjną Grupy oraz dostęp do systemów informatycznych o klauzuli poufne i tajne;
3) zapewni Grupie, za pośrednictwem 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, dostęp do systemu teleinformatycznego MIL-WAN zgodnie z obowiązującą dokumentacją bezpieczeństwa systemu;
4) zapewni zabezpieczenie pomieszczeń zajmowanych przez Grupę w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony fizycznej;
5) zapewni wsparcie w zakresie zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Grupy, w tym wynikającym z planu przydziałów gospodarczych;
6) 4 opracuje, w uzgodnieniu z dowódcą Grupy, harmonogram przekazywania pomieszczeń zajmowanych przez Dowództwo Sił Powietrznych w celu realizacji zadań wynikających z przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 7 decyzji.
§  8a. 5 Dowódca Grupy:
1) wystąpi z wnioskiem do Dowódcy Garnizonu Warszawa o wydanie rozkazu w sprawie określenia rejonu zakwaterowania Grupy;
2) od dnia 4 listopada 2013 r. rozpocznie proces rozmieszczania części Grupy w kompleksie wojskowym Nr 0009 w Warszawie.
§  8b. 6 Dowódca Wojsk Lądowych:
1) wydzieli, do dnia 4 listopada 2013 r., pomieszczenia dla potrzeb Grupy w kompleksie wojskowym Nr 0009 w Warszawie;
2) zapewni obsługę kancelaryjną oraz dostęp do systemów informatycznych o klauzuli poufne i tajne Grupie w kompleksie wojskowym Nr 0009 w Warszawie;
3) zapewni zabezpieczenie pomieszczeń zajmowanych przez Grupę w kompleksie wojskowym Nr 0009 w Warszawie w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony fizycznej;
4) 7 opracuje, w uzgodnieniu z dowódcą Grupy, harmonogram przekazywania pomieszczeń zajmowanych przez Dowództwo Wojsk Lądowych w celu realizacji zadań wynikających z przedsięwzięć, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 7 decyzji.
§  9. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewni wyposażenie Grupy w sprzęt kwaterunkowy.
§  10. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni ochronę kontrwywiadowczą Grupy.
§  11. Dowódca Garnizonu Warszawa:
1) przyjmie Grupę na zaopatrzenie logistyczne i finansowe zgodnie z planem przydziałów gospodarczych;
2) zapewni Grupie, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
3) wydzieli pojazdy do zabezpieczenia transportowego Grupy;
4) wyda, do dnia 8 lipca 2013 r., rozkaz o rozmieszczeniu Grupy.
§  12. Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych zabezpieczy świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Grupy.
§  12a. 8 Realizacja zadań określonych w decyzji, w zakresie związanym z przygotowaniem do działalności służbowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podlega uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do Spraw Koordynacji Przedsięwzięć Związanych z Przygotowaniem do Działalności Służbowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  13. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do posiadanych kompetencji, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji zadań, o których mowa w § 3.
§  14. Dowódcę Grupy oraz Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Grupy upoważniam do podpisywania, stosownie do posiadanych kompetencji i właściwości, dokumentów niezbędnych do sformowania i prawidłowego funkcjonowania:
1) Grupy;
2) Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  15. Odpowiedzialnym za wykonanie zadań, o których mowa w § 3, jest Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.
§  16. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 3 pkt 6 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 lit. a) decyzji nr 343/MON z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.307) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 listopada 2013 r.
2 § 3 pkt 6a dodany przez pkt 1 ppkt 1 lit. b) decyzji nr 343/MON z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.307) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 listopada 2013 r.
3 § 7 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 343/MON z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.307) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 listopada 2013 r.
4 § 8 pkt 6 dodany przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 343/MON z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.307) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 listopada 2013 r.
5 § 8a dodany przez pkt 1 decyzji nr 327/MON z dnia 7 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.289) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 listopada 2013 r.
6 § 8b dodany przez pkt 1 decyzji nr 327/MON z dnia 7 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.289) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 listopada 2013 r.
7 § 8b pkt 4 zmieniony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 343/MON z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.307) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 listopada 2013 r.
8 § 12a dodany przez § 1 decyzji nr 318/MON z dnia 31 października 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.278) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 października 2013 r.