Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.335

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej nr 1 przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej do stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną nr 1 przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej do stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, 02-521, zwaną dalej "Komisją kwalifikacyjną nr 1".
2.  Określa się następujący skład Komisji kwalifikacyjnej nr 1:
1) przewodniczący - pan Marek Michałowski;
2) zastępca przewodniczącego - pan Grzegorz Romanowski;
3) sekretarz - członek komisji - pan Paweł Pietras;
4) członek komisji - pan Szymon Drozdowski;
5) członek komisji - pan Robert Fraszczyński;
6) członek komisji - pan Przemysław Bilicki;
7) członek komisji - pan Daniel Sokołowski;
8) członek komisji - pan Robert Czołpiński;
9) członek komisji - pan Piotr Pogorzelski;
10) członek komisji - pan Marcin Mleczko;
11) członek komisji - pan Jarosław Lasota;
12) członek komisji - pan Marek Żurowski;
13) członek komisji - pan Mariusz Kuźniarski;
14) członek komisji - pan Paweł Kowal;
15) członek komisji - pan Wojciech Sadowski;
16) członek komisji - pan Piotr Winnicki;
17) członek komisji - pan Tomasz Muntowski;
18) członek komisji - pan Paweł Lisiak.
§  2.  Komisja kwalifikacyjna nr 1 potwierdza posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w:
1) grupie 1 pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10;
2) grupie 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10;
3) grupie 3 pkt 4, 6, 7, 8 i 10

- załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828 i 1184 oraz z 2005 r. poz. 1189).

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.