Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 33
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie powołania członków Rady Programowej Instytutu Książki w Krakowie

Na podstawie § 11 ust. 2 statutu Instytutu Książki stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra Kultury z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Książki w Krakowie (Dz. Urz. MK Nr 8*, poz. 53) postanawiam, co następuje:
§  1. W skład Rady Programowej Instytutu Książki na 2-letnią kadencję powołuję:
1) Jolantę Choińską-Mika
2) Krzysztofa Koehlera
3) Teresę Kostkiewiczową
4) Miłowita Kunińskiego
5) Tomasza Makowskiego
6) Piotra Marciszuka
7) Marka Nowakowskiego
8) Joannę Papuzińską
9) Jerzego Zdradę
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).