Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2012.65

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się, na kadencję trwającą 5 lat, następujących członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego:
1) Józef Babicz

Wspólnota Leśna Ośmiu Uprawnionych Wsi w Witowie;

2) dr Maria Baranowska-Janota

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

3) prof. dr hab. Wiesław Barczyk;
4) 2 mgr inż. Piotr Bąk Starostwo Tatrzańskie;
5) dr hab. Wojciech Grodzki

Instytut Badawczy Leśnictwa w Krakowie;

6) dr Barbara Iwańska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

7) mgr Krzysztof Jabłoński

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

8) prof. dr hab. Adam Kotarba

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Państwowej Akademii Nauk w Krakowie;

9) dr Bożena Kotońska

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie;

10) 3 prof. dr hab. Stefan Skiba

Uniwersytet Jagielloński;

11) dr Edward Kudelski

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;

12) inż. Stanisław Łukaszczyk

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska;

13) 4 Leszek Dorula Urząd Miasta Zakopane;
14) prof. dr hab. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki PAN w Krakowie;

15) prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski

Politechnika Krakowska;

16) prof. dr hab. Henryk Okarma

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;

17) mgr Bohdan Pitoń

Urząd Gminy Kościelisko;

18) 5 (uchylony);
19) mgr Bronisław Stoch

Urząd Gminy Poronin;

20) prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

21) 6 mgr inż. Jan Kosiorowski - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2015 r.
3 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 74 z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MŚ.13.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 grudnia 2012 r.
4 § 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lutego 2015 r.
5 § 1 pkt 18 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 listopada 2016 r.
6 § 1 pkt 21 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 listopada 2016 r.