Powołanie członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.51

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego:
1)
dr Maria Baranowska-Janota

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

2) 1
dr Wojciech Baba

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego;

3)
prof. dr hab. Ryszard Gradziński

Instytut Nauk Geologicznych PAN w Krakowie;

4)
dr Stanisław Kołodziejski

Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie;

5)
dr Bożena Kotońska

Wojewódzki Konserwator Przyrody - Małopolski Urząd Wojewódzki;

6)
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

Wydział Leśny - Katedra Fitopatologii Leśnej, Akademia Rolnicza w Krakowie;

7) 2
mgr inż. Stanisław Sennik

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie;

8)
prof. dr hab. Stefan Michalik

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;

9) 3
Robert Jakubek

Burmistrz Miasta i Gminy Skała;

10)
prof. dr hab. Adam Nadachowski

Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie;

11)
prof. dr hab. Krzysztof Sobczyk

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

12)
dr hab. Roman Soja

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Krakowie;

13)
prof. dr hab. Andrzej Szeptycki

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie;

14)
mgr Barbara Twaróg

Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie;

15)
mgr inż. Jerzy Wertz

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

16)
dr hab. Wojciech Ząbecki

Wydział Leśny - Zakład Ochrony Lasu, Akademia Rolnicza w Krakowie.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 58 z dnia 23 maja 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2008 r.
2 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 58 z dnia 23 maja 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2008 r.
3 § 1 pkt 9:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 22 z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.3.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 58 z dnia 23 maja 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 maja 2008 r.