Powołanie członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego:
1)
Prof. dr hab. Henryk Banaszuk

Politechnika Białostocka;

2)
Dr Piotr Banaszuk

Zakład Ekologii Krajobrazu, Politechnika Białostocka;

3)
Prof. dr hab. Andrzej Czerwiński;
4)
Prof. dr hab. Andrzej Górniak

Instytut Biologii, Uniwersytet Białostocki;

5)
Prof. dr hab. Stanisław Kłosowski

Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski;

6)
Prof. dr hab. Marek Konarzewski

Instytut Biologii, Uniwersytet Warszawski;

7)
Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych;

8)
Prof. dr hab. Jarosław Napiórkowski

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński;

9)
Prof. dr hab. Stanisław Radwan

Akademia Rolnicza w Lublinie;

10)
Doc. Wiesław Wiśniewolski

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu;

11)
Dr Dan Wołkowycki

Politechnika Białostocka;

12)
Mgr Grażyna Żyła-Pietkiewicz

Inspektorat Ochrony Środowiska, Podlaski Urząd Wojewódzki;

13)
Anna Utko

Podlaski Urząd Wojewódzki;

14)
Artur Bergiel

Urząd Miasta i Gminy Choroszcz;

15) 1
Franciszek Czajkowski

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;

16)
Krystyna Rząca

Urząd Miasta i Gminy Łapy;

17)
Jan Wnorowski

Urząd Gminy Kobylin Borzymy.

§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Rady Narwiańskiego Parku Narodowego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 15 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 42 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.