Powołanie członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Powołanie członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.48

Akt indywidualny
Wersja od: 24 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego:
1)
Dr Janusz Czerwiński

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego;

2)
Doc, dr Alfred Dubicki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

3)
Dr Andrzej Dunajski

Stacja Ekologiczna Instytutu Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego;

4) 1
mgr inż. Kazimierz Pakulski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;

5)
Dr Jan Krzysztof Jerzmański

Uniwersytet Opolski, Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.;

6)
Mgr Halina Liberacka

Wojewódzki Konserwator Przyrody

Dolnośląski Urząd Wojewódzki;

7) 2
inż. Jan Hřebačka

Krkonošsky národní park - Dyrektor;

8)
Prof. dr hab. Krzysztof Mazurski

Fundacja Kultury Ekologicznej, PTTK w Jeleniej Górze;

9)
Prof. dr hab. Michał Mierzejewski

Instytut Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego;

10)
Dr Jacek Potocki

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze w Jeleniej Górze;

11)
Mgr inż. Józef Szafran

przedstawiciel Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody i Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze;

12)
Prof. dr hab. Leszek Szerszeń

Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego,

Akademia Rolnicza we Wrocławiu;

13)
Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego;

14)
Dr Bronisław Wojtuń

Katedra Botaniki i Ekologii Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu;

15)
Dr inż. Jacek Zientarski

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu,

Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu;

16)
Mgr Magdalena Siemaszko Arcimowicz

Przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

17) 3
mgr inż. Jerzy Łużniak

Urząd Miasta Jeleniej Góry - Zastępca Prezydenta;

18)
Mgr inż. Bogdan Malinowski

Urząd Miejski w Karpaczu - Burmistrz;

19) 4
mgr Anna Latto

Urząd Gminy Podgórzyn - Wójt;

20)
Mgr Andrzej Kusztal

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie - Przewodniczący.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 48 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2008 r.
2 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 48 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2008 r.
3 § 1 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 48 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2008 r.
4 § 1 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 48 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2008 r.