Powołanie członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego:
1)
Jan Adamczyk

Rada Gminy Mszana Dolna;

2)
dr Maria Baranowska-Janota

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

3)
dr inż. Józef Barszcz

Zakład Ekologii Lasu, Akademia Rolnicza w Krakowie;

4)
Zdzisław Błachut

Rada Gminy Ochotnica Dolna;

5)
Stanisław Buła

Rada Gminy Nowy Targ;

6)
prof. dr hab. Zenon Capecki

Instytut Badawczy Leśnictwa w Krakowie;

7)
dr hab. Marek Cieszkowski

Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński;

8)
mgr Zbigniew Kresek

Zarząd PTTK w Krakowie;

9) 1
mgr inż. Jan Kosiorowski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;

10)
dr Bożena Kotońska

Wojewódzki Konserwator Przyrody, Małopolski Urząd Wojewódzki;

11)
Józef Krzanik

Rada Gminy Niedźwiedź;

12)
dr inż. Tadeusz Kubacki

Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Akademia Rolnicza w Krakowie;

13)
prof. dr hab. Anna Medwecka-Kornaś

Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński;

14)
Mieczysław Mikołajczyk

Rada Gminy Kamienica;

15)
dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka

Politechnika Krakowska;

16)
dr inż. Wojciech Różański

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Akademia Rolnicza w Krakowie;

17)
mgr Andrzej Sasuła

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

18)
prof. dr hab. Jerzy Starzyk

Katedra Entomologii Leśnej, Akademia Rolnicza w Krakowie;

19)
prof. dr hab. Bronisław Szczęsny

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;

20)
dr hab inż. Janusz Żuchowski

Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie.

§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 21 Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie powołania Rady Gorczańskiego Parku Narodowego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 43 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.