Powołanie członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.44

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego:
1)
Prof. dr hab. Lucjan Agapow

AWF Poznań, Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.

Katedra Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej;

2)
Prof. dr hab. Władysław Barzdajn

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Katedra Hodowli Lasu;

3) 1
Mgr inż. Tadeusz Bednarczuk

Zastępca Burmistrza Gminy Dobiegniew;

4) 2
Mgr inż. Sławomir Wencel

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie;

5)
Doc. dr hab. Piotr Dębowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego

Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku;

6) 3
Prof. dr hab. Janina Jasnowska

Akademia Rolnicza w Szczecinie;

7)
Prof. dr hab. Marek Kraska

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii, Zakład Ochrony Wód;

8)
Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

AWF Poznań, Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.;

9)
Dr inż. Andrzej Łabędzki

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Entomologii Leśnej;

10)
Prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, Zakład Geomorfologii;

11) 4
Inż. Witold Ruciński

Przedstawiciel Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego;

12)
Mgr Halina Rakowska

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa;

13)
Mgr Ireneusz Rzeźniewski

Burmistrz Miasta Drawno;

14)
Prof. dr hab. Kazimierz Stępczak

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zakład Zoologii Ogólnej;

15)
Dr inż. Maciej Trzeciak

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie;

16) 5
Dr hab. Dariusz Wysocki

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.
3 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 40 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.
4 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 40 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.
5 § 1 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 40 z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.07.4.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 sierpnia 2007 r.