Powołanie członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego:
1) 1
mgr Jan Gwaj

Przewodniczący Rady Gminy Białowieża;

2)
dr Kazimierz Biały

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

3)
Nikołaj Nikołajewicz Bambiza

Narodowy Park "Biełowieżskaja Puszcza";

4)
prof. dr hab. Tomasz Borecki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

5)
prof. dr hab. Bogdan Brzezicki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

6) 2
dr Wojciech J. Adamowski

Białowieska Stacja Geobotaniczna;

7)
prof. dr hab. Joanna Gliwicz

Państwowa Rada Ochrony Przyrody;

8)
mgr inż. Roman Kalski

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku;

9)
dr inż. Andrzej Korbel

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu;

10) 3
prof. dr hab. Jerzy Gutowski

Kierownik Zakładu Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży;

11) 4
mgr inż. Ignacy Jasionowski

Przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego;

12)
doc. dr hab. Elżbieta Malzahn

Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży;

13)
dr inż. Czesław Okołów

emerytowany dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego;

14) 5
mgr inż. Anna Utko

Wojewódzki Konserwator Przyrody, Podlaski Urząd Wojewódzki;

15)
mgr inż. Krzysztof Wolfram

Biuro Porozumienia "Zielone Płuca Polski";

16)
doc. dr hab. Jan Marek Wójcik

Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży;

17)
mgr inż. Piotr Zbrożek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku;

18) 6
prof. dr hab. Małgorzata Krasińska

Zakład Badania Ssaków PAN

19) 7
prof. dr hab. Janusz Wojtusiak

Kierownik Muzeum Zoologicznego Instytutu Zoologii UJ,

20) 8
dr Anna Kalinowska

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym UW

§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie powołania Rady Białowieskiego Parku Narodowego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 60 z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.09.3.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2009 r.
2 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 46 z dnia 10 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.3.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2004 r.
3 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 60 z dnia 17 września 2009 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.09.3.59) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 września 2009 r.
4 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 34 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.4.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2006 r.
5 § 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 34 z dnia 17 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.4.99) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2006 r.
6 § 1 pkt 18 dodany przez § 1 zarządzenia nr 29 z dnia 17 stycznia 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.05.3.50) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 stycznia 2005 r.
7 § 1 pkt 19 dodany przez § 1 zarządzenia nr 54 z dnia 6 września 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.1.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2005 r.
8 § 1 pkt 20 dodany przez § 1 zarządzenia nr 54 z dnia 6 września 2005 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.1.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2005 r.