Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 14 ust. 1 statutu Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDN poz. 27 oraz z 2019 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Wojciech Fałkowski;
2) Jan Godłowski;
3) Monika Gubała;
4) prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko;
5) Robert Piaskowski;
6) prof. dr hab. Jacek Purchla;
7) dr hab. Janusz Trupinda;
8) dr hab. Marek Walczak;
9) dr hab. Maciej Wilamowski;
10) prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk;
11) prof. dr hab. Franciszek Ziejka.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).