Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki. - OpenLEX

Powołanie członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.31

Akt indywidualny
Wersja od: 13 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 14 ust. 1 statutu Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDN poz. 27 oraz z 2019 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1)
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski;
2)
Jan Godłowski;
3)
Monika Gubała;
4)
prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko;
5)
Robert Piaskowski;
6)
prof. dr hab. Jacek Purchla;
7)
dr hab. Janusz Trupinda;
8)
dr hab. Marek Walczak;
9)
dr hab. Maciej Wilamowski;
10)
prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk;
11) 2
 prof. dr hab. Jacek Józef Popiel;
12) 3
 prof. dr hab. Jan Ostrowski.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MKiDN.2020.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 sierpnia 2020 r.
3 § 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MKiDN.2020.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 sierpnia 2020 r.