Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.26

Akt indywidualny
Wersja od: 8 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 12 ust. 1 statutu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na czteroletnią kadencję w latach 2012 - 2016, w następującym składzie:
1)
Kazimierz Albin;
2)
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski;
3)
Piotr Hertig;
4)
prof. dr hab. Jan Kantyka;
5)
prof. Edward Kosakowski;
6)
dr hab. Stanisław Krajewski;
7)
dr hab. Andrzej Kunert;
8)
ks. Jan Nowak;
9)
Krystyna Oleksy;
10)
Anda Rottenberg.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.