Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2023.50

Akt indywidualny
Wersja od: 13 września 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 12 września 2023 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) w związku z § 11 ust. 1 statutu Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN poz. 42) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie na czteroletnią kadencję w następującym składzie:
1)
dr Alicja Adamczak;
2)
Robert Firmhofer;
3)
Marek Hołyński;
4)
Alicja Knast;
5)
prof. dr hab. Halina Lichocka;
6)
Sławomir Majcher;
7)
dr hab. Piotr Majewski;
8)
Grzegorz Nieradka;
9)
prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski;
10)
prof. dr hab. Stanisław Radkowski;
11)
Aleksandra Sheybal-Rostek;
12)
dr Beata Skrzydlewska;
13)
dr Jan Tarczyński;
14)
dr inż. Andrzej Ziółkowski.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).