Powołanie członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 12 ust. 1 statutu Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 64, z 2016 r. poz. 61 oraz z 2019 r. poz. 82 i 108) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1)
prof. kpt. ż.w. Daniel Duda;
2)
prof. dr hab. Marek Dzida;
3)
dr hab. Jacek Friedrich;
4)
Weronika Haustein;
5)
kmdr Dariusz Kolator;
6)
dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski;
7)
dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński;
8)
Mateusz Smolana;
9) 2
 Julian Franciszek Skelnik;
10)
dr Fryderyk Tomala;
11)
Bogusław Witkowski;
12)
Władysław Zawistowski;
13) 3
 Grzegorz Landowski.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 § 1 pkt 9 zmieniony obwieszczeniem z dnia 14 kwietnia 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MKiDN.2020.23).
3 § 1 pkt 13 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.Urz.MKiDN.2020.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 lipca 2020 r.