Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce. - OpenLEX

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.32

Akt indywidualny
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 12 ust. 1 statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1)
prof. Stefan Dousa;
2)
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański;
3)
Jarosław Czuba;
4)
prof. dr hab. Piotr Franaszek;
5)
dr hab. Łukasz Gaweł;
6)
Adam Kociołek;
7)
Artur Kozioł;
8)
prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko;
9)
prof. dr hab. Jacek Purchla;
10) 2
 Bartosz Skaldawski.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 § 1 pkt 10 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MKiDN.2020.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2020 r.