Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 12 ust. 1 statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce (Dz. Urz. MKiDN poz. 15) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1) prof. Stefan Dousa;
2) prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański;
3) Jarosław Czuba;
4) prof. dr hab. Piotr Franaszek;
5) dr hab. Łukasz Gaweł;
6) Adam Kociołek;
7) Artur Kozioł;
8) prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko;
9) prof. dr hab. Jacek Purchla.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).