Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) w związku z § 12 ust. 2 statutu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 51) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego na kadencję w latach 2019-2023, w następującym składzie:
1) Wacława Kuczyńska;
2) Anitta Maksymowicz;
3) Rafał Mikuła;
4) dr hab. Piotr Oszczanowski;
5) Zofia Plewa;
6) Ferdynand Sańko;
7) Anna Sawka;
8) Błażej Skaziński;
9) 2  Kamil Sieratowski
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 § 1 pkt 9 dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 2019 r.