Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.30

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) w związku z § 15 ust. 2 statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie (Dz. Urz. MKiDN poz. 64 oraz z 2019 r. poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Łańcucie na kadencję w latach 2020 - 2024, w następującym składzie:
1) Anna Fic-Lazor;
2) Anna Fortuna-Marek;
3) Robert Godek;
4) Paweł Jaskanis;
5) Bogdan Kaczmar;
6) Maciej Kluss;
7) Adam Mieczysław Krzysztoń;
8) dr inż. Rafał Kumek;
9) Bartosz Przemysław Podubny;
10) Waldemar Rataj;
11) dr Piotr Szpanowski.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).