Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2015.45

Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505) w związku z § 14 ust. 2 statutu Muzeum Sztuki w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki w Łodzi (Dz. Urz. MKiDN poz. 43) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi na kadencję w latach 2015 - 2019, w następującym składzie:
1)
prof. Waldemar Baraniewski;
2)
Krzysztof Dudek;
3)
Piotr Dzięcioł;
4)
dr Jacek Friedrich;
5)
Katarzyna Janowska;
6)
dr hab. Piotr Juszkiewicz;
7)
prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński;
8)
dr hab. Piotr Korduba;
9)
Sebastian Majewski;
10)
Monika Malinowska-Olszowy;
11)
Dorota Monkiewicz;
12)
Anda Rottenberg;
13)
Edyta Sancewicz;
14)
Marek Świca.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).