Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lipca 2011 r.

DECYZJA Nr 29
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA"

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 12 ust. 3 statutu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany przedmiotu działania i nadania statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 46) postanawiam, co następuje:
§  1.
W skład Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA" na pierwszą kadencję w latach 2008-2012 powołuję:
1)
prof. dr. hab. Alfreda Majewicza
2) 1
Michała Niezabitowskiego
3)
prof. dr hab. Marię Poprzęcką
4)
prof. dr. hab. Jacka Purchlę
5)
Janusza Sepioła
6)
Andrzeja Wajdę
7)
Krystynę Zachwatowicz
8) 2
prof. zw. dr hab. Stanisława Waltosia.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 9 z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MKiDN.11.5.48) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 lipca 2011 r.
2 § 1 pkt 8 dodany przez § 1 decyzji nr 5 z dnia 11 maja 2009 r. (Dz.Urz.MKiDN.09.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 maja 2009 r.